KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hjertestart i Frederikshavn Kommune

Evaluering af intervention med udkald af hjemmeplejens personale ved hjertestop uden for hospital
Når hjemmeplejens personale rykker ud til patienter, som får hjertestop uden for hospital , forbedres det første led i overlevelseskæden for patienterne. Det er en af hovedkonklusionerne i KORAs evaluering af projekt i Frederikshavn Kommune.
Udskriv Del på
Forfattere: Susanne Reindahl Rasmussen, Stinne Aaløkke Ballegaard og Amalie Dam-Hansen
Udgivet: November 2014

Hjertestart i Frederikshavn Kommune

Konklusion

Det er lykkedes at implementere og forankre hjertestarts-projektet hos hjemmeplejens personale. Hjemmeplejens personale finder interventionen meningsfuld, og en stor del af hjemmeplejepersonalet har taget opgaven med udkald ved hjertestop til sig.

Hjemmeplejens personale ankommer før det præhospitale akutberedskab på skadestedet ved 33 % af de udkald, hvor hjemmeplejen er ankommet. Der er tale om 13 ud af 40 tilfælde. Ved 5 % af udkaldene ankommer det præhospitale akutberedskab og hjemmeplejens personale samtidigt. Hjemmeplejens personale har givet livreddende førstehjælp til 12 personer med hjertestop (til alle 10, hvor de kom først + til to mere). De har taget hjertestarteren i brug ved tre personer og givet stød på en person.

Hjemmeplejepersonale, som har været kaldt ud til hjertestop, har følt sig parate og kompetente til opgaven. Hos nogle af hjemmeplejens personaler var der ved projektets afslutning dog stadig usikkerhed forbundet med at blive kaldt ud ved hjertestop. Det er således en vedvarende ledelsesmæssig opgave at sikre hjemmeplejepersonalets parathed, kompetencer og skabe tryghed omkring opgaven.

De forventede samlede omkostninger ved de første 18 måneder med udkald af hjemmeplejens personale ved hjertestop uden for hospital er samlet set 2,57 millioner kr.

Anbefalinger

Såfremt andre kommuner og regioner ønsker at implementere en lignende model for indsats ved hjertestop uden for hospital, peger evalueringerne på en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger. Når det gælder udkald af hjemmeplejens personale, kan det bl.a. anbefales, at:

  • Anvende et disponeringssystem uden forsinket udkald af hjemmeplejens personale. Dermed vil hjemmeplejens personale kunne ankomme før det præhospitale akutberedskab ved en større andel af udkaldene og påbegynde livreddende behandling.
  • Afveje, om det er nødvendigt, at der skal være to fra hjemmeplejen til stede på skadestedet, før personalet gør brug af hjertestarteren. Hvis dette ikke er nødvendigt, vil der givetvis kunne være flere tilfælde, hvor hjemmeplejens personale kan tage hjertestarteren i brug, inden det præhospitale akutberedskabs ankomst.
  • Vurdere, hvor meget personale og hvilke faggrupper der skal kunne kaldes ud for at sikre opbygning af erfaring og rutine i dagligdagen hos den enkelte medarbejder, og samtidig opnå en tiltrækkelig geografisk og døgnmæssig dækning.

Baggrund

I efteråret 2011 indgik Hjerteforeningen og TrygFonden et samarbejde med Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland om et projekt, som skulle forbedre den præhospitale indsats ved hjertestop uden for hospital. Projektet ’Parat til hjertestart’ har omfattet to interventioner:

  • Vagtcentralen har foruden det præhospitale akutberedskab kaldt hjemmeplejens personale ud ved hjertestop.
  • Borgerne i Frederikhavn Kommune har fået et gratis tilbud om undervisning i HLR og brug af hjertestarter.

Denne evaluering fokuserer på udkald af hjemmeplejens personale. Herudover har Rådgivende Sociologer foretaget en evaluering af undervisning af borgere i livreddende førstehjælp og brug af hjertestartere: Rådgivende Sociologer. Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune. Viden om og holdning til hjertelungeredning og hjertestartere i Frederikshavn Kommune 2011 og 2013. København: Rådgivende Sociologer; 2014. (link til sociologernes rapport).

En kort sammenfatning af resultater og konklusioner fra begge de to evalueringer findes her.

Metode

Denne rapport rummer en deskriptiv evaluering, der er baseret på en række registreringer i en periode på 12 måneder (1. oktober 2012-30. september 2013). Data er primært hentet fra elektroniske patientjournaler og rapporter fra vagtcentralens server. De omfatter bl.a. tidspunkter for udkald af akutberedskabet henholdsvis hjemmeplejens personale, ankomst på skadested, samt hvorvidt der er ydet livreddende førstehjælp/gjort brug af hjertestarter.

Herudover er der foretaget en række observationer, afholdt interview og fokusgruppeinterview samt analyseret på de i projektet udleverede spørgeskemaer om bl.a. parathed.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Hjerteforeningen, Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland
Hvem har finansieret: Trygfonden
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration