KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Stinne Aaløkke Ballegaard
Seniorprojektleder, mag.art. i etnografi, ph.d.

Stinne Ballegaard har stor erfaring med at udvikle, studere og evaluere brugen af sundheds- og velfærdsteknologi både fra et personalemæssigt og et borger- og patientperspektiv.  Read about Stinne Aaløkke Ballegaard in English
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3523
Telefon: 4139 3523
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Stinne Ballegaards primære forskning retter sig mod sundheds-it i hjemmet, og hun forsker i både it-støtte til egenomsorg, patienter og pårørendes brug af sundheds-it samt snitfladen mellem patienter i hjemmet og personalet i sundhedssektoren, fx via tele-medicinsk monitorering, diagnose og behandling. Hendes forskning retter sig også mod ny teknologis implikationer for sundhedsfagligt personales arbejde i form af krav til kompetencer, faglighed og måder at samarbejde på. Desuden har Stinne Ballegaard erfaring med udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi til ældre og personer med handicap og har stort fokus på at kunne udnytte eksisterende viden fra sundhedsområdet til udvikling og evaluering af nye løsninger inden for børn og unge- samt socialområdet.

Metoder

Stinne Ballegaard anvender forskellige kvalitative metoder, primært interviews og observationer. Desuden benytter hun metoder til brugerinvolvering og forskellige workshopmetoder i udviklings- og innovationsprojekter. Hovedparten af de projekter, som Stinne Ballegaard arbejder på, udgøres af et tværfagligt team, så problemstillingen belyses fra såvel organisatoriske og brugerrettede perspektiver som fra en økonomisk vinkel.

Baggrund

Stinne Ballegaard er uddannet antropolog og har en ph.d. i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere arbejdet som forsknings- og innovationsspecialist på Alexandra Instituttet, hvor hun var tilknyttet Center for Pervasive Healthcare, der forsker i og udvikler ny teknologi på sundhedsområdet.

Stinne Ballegaard has extensive experience with developing, studying and evaluating the use of health and welfare technology, both from a personnel perspective and a citizen and patient perspective.

Areas of knowledge

Stinne Ballegaard’s primary research concerns health IT at home, and she carries out research in IT support for self-care, patients’ and relatives’ use of health IT, and the interface between patients at home and health sector personnel, e.g. via telemedicine monitoring, diagnosis and treatment. Her research also focusses on the implications of new technology for health professionals’ work, with regard to requirements to skills, professionalism and ways of cooperating. Moreover, Stinne Ballegaard has experience with development and use of welfare technology for elderly and handicapped persons, and she has a strong focus on utilising existing knowledge from the health area for development and evaluation of novel solutions in the area of children and young people and the social area.

Methods

Stinne Ballegaard uses various qualitative methods, mainly interviews and observation. Furthermore, she uses methods for user-involvement and various workshop methods in development and innovation projects. Most of the projects in which Stinne Ballegaard is involved are carried out by a multi-professional team, to allow the subject to be elucidated from both organizational and user-oriented perspectives, and an economic perspective.

Background

Stinne Ballegaard has an MSc in Anthropology and a PhD in Information Science from Aarhus University. She has previously worked as a research and innovation specialist at the Alexandra Institute, where she was affiliated with the Center for Pervasive Healthcare, which develops and carries out research on new technology in the health area.
CV

Uddannelse

Ph.d. i Informationsvidenskab Aarhus Universitet 2011
Mag.art. i Etnografi og Socialantropologi Aarhus Universitet 2004

Ansættelser

Senior Projektleder VIVE 2017-
Senior Projektleder KORA 2012-2017
Projektleder DSI 2011-2012
Forsknings- og innovationsspecialist Alexandra Instituttet 2010-2011
Forskningsassistent Center for Pervasive Healthcare, Aarhus Universitet 2005-2007
Forskningsassistent Center for New Ways of Working, Alexandra Instituttet 2004-2005

Publikationsliste

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004