KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lone Grøn
Seniorprojektleder, antropolog, ph.d.

Lone Grøn arbejder med etnografisk feltarbejde og antropologiske analyser af kronisk sygdom og livsstilsforandringer, aldring og overvægt. Lone fokuserer særligt på de komplekse sociale og moralske forhold, der har betydning for borgeres og patienters hverdag og sundhed. Read about Lone Grøn in English
Udskriv Del på
Telefon: 3044 8815
Telefon: 3044 8815
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Lone Grøn har især leveret analyser, der bidrager med ny viden om grænsefladen mellem sundhedsvæsenets organisationer og aktører og patienters og borgeres hverdagsliv. Hun har bl.a. fokuseret på udviklingen af nye teknologier til fremme af egenomsorg, såsom individuel og gruppebaseret patientuddannelse, it-teknologier og strukturelle forandringer.

Lone Grøn har desuden startet projekter indenfor nye områder som sårbarhed og ulighed i alderdommen og epidemi og smitte af NCDs (non-communicable diseases).

Metoder

Lone arbejder primært med etnografisk feltarbejde, som består af dataindsamling via metoder som individuelle interviews og gruppeinterviews, uformelle feltsamtaler, forskellige former for deltagerobservation samt litteraturstudier.

Baggrund

Lone Grøn blev i 1999 cand.mag. i religionsvidenskab og medicinsk antropologi fra Aarhus Universitet. Herefter fik hun ansættelse som forebyggelseskonsulent på Vejle Amts Sociale Udviklingscenter. Det var også via feltstudier i Vejle Amt, hun i 2005 blev ph.d. i antropologi på en afhandling om livsstilsforandringer, forebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdet tog udgangspunkt i Livsstilscentret i Brædstrup, hvor hun fulgte patienter både på institutionen og hjemme.

I 2006 blev Lone Grøn tilknyttet Dansk Sundhedsinstitut, først som projektleder og fra 2008 som seniorprojektleder. Siden har hun deltaget i adskillige undersøgelser og udgivet rapporter om blandt andet den kroniske patient og de praktiserende lægers måde at håndtere tovholderrollen og sociale forskelle i sundhed på.

Lone Grøn carries out ethnographic field work and anthropological analyses of chronic diseases and life style changes, aging and obesity. Lone has special focus on the complex social and moral factors that have an impact on the daily life and health of citizens and patients.

Areas of knowledge

Most notably, Lone Grøn has carried out analyses that have contributed new knowledge on the interface between health service organisations and stakeholders and the daily life of patients and citizens. For instance, she has focused on the development of new technologies for the promotion of self-care, such as individual and group-based patient training, IT technologies and structural changes.

Furthermore, Lone Grøn has initiated projects in new areas, such as vulnerability and inequality among the elderly and the spread of NCDs (non-communicable diseases).

Methods

Lone primarily carries out ethnographic field work, which consists of data collection using methods such as individual and group interviews, informal field conversations, various forms of participant observation and literature studies.

Background

In 1999, Lone Grøn acquired a Master’s degree in religion and medical anthropology at Aarhus University. Following this, she was employed as a prevention consultant in Vejle County’s Social Development Centre. It was also via field studies in Vejle County that she acquired her PhD in anthropology in 2005, based on a dissertation on life-style changes, prevention and health promotion. This work was carried out at the Centre for Lifestyle at Brædstrup Hospital, where she followed patients both at the centre and at home.

In 2006, Lone Grøn became affiliated with The Danish Committee for Health Education, first as a project manager and as of 2008 as senior project manager. Since then, she has been part of several surveys and published reports on, for instance, chronic patients and general practitioners’ handling of the project coordinator role and social differences in health.
CV

Uddannelse

Ph.d. Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet 2005
Cand.mag. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet 1999

Ansættelser

Senior projektleder VIVE 2017-
Senior projektleder KORA 2012-2017
Ph.d.-vejleder og bedømmer Afdeling for Antropologi og Etnografi, ÅU, DPU og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU 2008-
Senior Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2007-2012
Ekstern Lektor Masteruddannelse i Sundhedsantropologi, Århus Universitet og Københavns Universitet (undervisning og vejledning af masterstuderende) 2006-
Oplægsholder Omfattende oplægs- og foredragsvirksomhed om forebyggelse og sundhedsfremme, kronisk sygdom og egenomsorg 2006-
Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2006-2007
Ekstern lektor og vejleder Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet 2006-
Forlænget ph.d.-ansættelse med henblik på formidling af ph.d. afhandling Vejle Amts Sundhedsforvaltning 2005
Ph.d.-studerende Vejle Amts Sundhedsforvaltning og Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet 2001-2005
Forebyggelseskonsulent VASU (Vejle Amts Sociale Udviklingscenter), Vejle Amt 1999-2001

Publikationsliste

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

2008

  • Grøn, Lone; Cheryl Mattingly og Lotte Meinert (2008): Kronisk hjemmearbejde. Sociale håb, dilemmaer og konflikter i hjemmearbejdsnarrativer i Uganda, Danmark og USA. Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund, 2008 (9):25.

2007

2005

Mere information
Lone på LinkedIn