KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Leif Olsen
Programleder for Social, cand.scient.soc., ph.d.

Leif Olsen har indgående kendskab til forskning og undervisning i evaluering særligt indenfor social-, uddannelses- og sundhedsområdet.  Read about Leif Olsen in English
Udskriv Del på
Telefon: 3158 7781
Telefon: 3158 7781
Afdeling: VIVE Social
Sted: København

Leif har bred erfaring med at designe og gennemføre forskellige typer af evalueringer, herunder systematiske effekt- og virkningsevalueringer af sociale indsatser. Leif har været med til at udvikle design til evalueringer af komplekse sociale problemstillinger, og derudover har han beskæftiget sig med evidensbevægelsens typologier for videnskabelighed og fokus på kausalitet mellem indsatser og deres effekter. Leif har også fokus på de politiske, administrative og faglige krav til anvendelighed af viden fra evalueringer.

Vidensområder

Det specialiserede socialområde udgør et særligt omdrejningspunkt for Leifs arbejde. Han følger udviklingen på handicapområdet både som forsker og konsulent med særligt fokus på viden, organisering og problemstillinger mellem fag og sektorer. Alle aktører på handicapområdet har brug for at kombinere viden fra fx social- og sundhedsområdet og finde organisationsformer, der gør det muligt at løse problemer på tværs af fag og sektorer. Derfor har Leif beskæftiget sig indgående med optakten til og de efterfølgende erfaringer med kommunalreformen i 2007. Ud over de nævnte områder har Leif endvidere haft fokus på uddannelse og kommunernes digitalisering af deres kommunikation med borgerne

Metoder

Leif har bredt kendskab til og erfaringer med såvel kvalitative som kvantitative metoder. Leif har gennemført både individuelle- og gruppeinterview med borgere, fagpersoner og ledere. Endvidere har han stået for spørgeskemaundersøgelser og været leder af projekter med kombinerede metoder.

Baggrund

Leif har tidligere været ansat på Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning, været konsulent i Socialstyrelsen på handicapområdet og gennem en årrække gennemført forskning og analyser på det sociale område i daværende AKF, nu KORA.

Leif Olsen has in-depth knowledge of research and teaching in evaluation, particularly in the social, education and health areas.
Leif has broad experience in the design and carrying out of various types of evaluations, including systematic effect and impact evaluations of social endeavours. Leif has participated in design development in relation to evaluations of complex social issues and has also worked with the evidence movement’s typologies of sound science. Moreover, Leif focuses on the political, administrative and scientific requirements for usability of knowledge from evaluations.

Areas of knowledge

The specialised social area is a focal point of Leif’s work. He follows the development in the handicap field, both as a researcher and a consultant, with a special focus on knowledge, organisation and issues between trades and sectors. All actors in the handicap field need to combine knowledge from health care and social care, for instance, and find organisational forms that make it possible to solve problems across trades and sectors. Therefore, Leif has worked closely with the run-up to and subsequent experiences from the municipal reform in 2007. In addition to the areas mentioned, Leif has focused on education and municipalities’ digitalisation of the communication with the public.

Methods

Leif has broad knowledge of and experience with both qualitative and quantitative methods. He has carried out both individual and group interviews with laymen, professionals and leaders. Moreover, he has been in charge of survey investigations and has headed projects using combined methods.

Background

Leif has previously been employed at The University Hospitals’ Centre for Health Research, been a consultant in the National Board of Social Services in the handicap field and carried out research and analyses in the social area in the former AKF, now KORA, for a number of years.
CV

Uddannelse

Ph.d. i sociologi Københavns Universitet 1998
Cand.scient.soc. Københavns Universitet 1993

Ansættelser

Programleder VIVE 2017-
Programleder KORA 2013-2017
Seniorforsker KORA 2012-2013
Seniorforsker AKF 2010-2012
Konsulent Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007-2010
Seniorforsker AKF 2005-2007
Forsker AKF 2000-2005
Projektforsker Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) 1998-2000
Ph.d.-studerende Sociologisk Institut, Københavns Universitet 1994-1998
Forskningsassistent Universitetshospitalernes Center for Sygepleje-forskning (UCSF) 1993-1994

Undervisning

Ekstern lektor Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2010-
Ekstern lektor Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2005-2007

Tillidsposter

Medlem Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder under Nordisk Ministerråd 2018 -
Medlem Den faglige styregruppe for Udviklings- og Investeringsprogrammet, Børne- og Socialministeriet 2017 -
Medlem Fagligt Råd for den nationale koordinationsstruktur, Socialstyrelsen 2017 -
Medlem, faglig følgegruppe Institut for Menneskerettigheders projekt om menneskerettigheder i kommunerne. 2016-2017
Medlem Ekspertgruppe i forbindelse med udvikling af metodebeskrivelse i projekt Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud og tilsvarende almene handicapboliger, Socialstyrelsen 2015-2016
Medlem, faglig følgegruppe Sjældne målgrupper og eksisterende viden, Socialstyrelsen 2015
Medlem, faglig følgegruppe Forskningsprojekt om Egmont Fondens signaturprojekt ’Lær for Livet’, Aarhus Universitet 2014-2019
Medlem, faglig følgegruppe Projekt Implementering og spredning af social IT, Socialt Udviklingscenter SUS 2014-2015
Medlem, rådgivende udvalg Det Brugerinddragende Hospital, Danske Patienter/VIBIS og Aarhus Universitetshospital/Universitet 2014-
Suppleant, ekspert Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder under Nordisk Ministerråd 2013-2015
Medlem, faglig referencegruppe Projekt sundhedscheck, Danske Handicaporganisationer 2013-2014
Medlem Dansk Netværk for Handicapforskning (NNDR) Marts 2006-2013
Medlem Styregruppe for Projekt Behandlerteam, Scleroseforeningen 2004-2010

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Olsen, Leif og Mette Beck-Nielsen (1999): Kræftrådgivning i Frederiksborg Amt. Redegørelse for aktiviteterne i det første år: 1. marts 1998 til 28. februar 1999. København: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF).

1998

1996

1993

1992

  • Jensen, Torben Pilegaard; Peter Gammeltoft, Bodil Kvist, Anders Holm Larsen og Leif Olsen (1992): Flere praktikpladser? - en vurdering af Dansk Arbejdsgiverforenings kampagne for at skaffe flere praktikpladser. København: AKF.

1991

1989

Mere information
Leif på LinkedIn