KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Jakob Kjellberg
Professor, programleder for Sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ

Udskriv Del på
Telefon: 4280 1915
Telefon: 4280 1915
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Jakob Kjellberg har 15 års erfaring med at gennemføre evalueringer i sundhedsvæsenet. Fokus for evalueringerne spænder fra vurderinger af lægemidlers omkostningseffektivitet, fx ved vurdering af tilskudsstatus i primærsektoren eller om nye dyre lægemidler bør være end del af standardbehandling, til analyser af afregningssystemers konsekvenser for indikationsskred og ventelisteudvikling.

Jakob er endvidere kursusleder i KORA og er blandt andet gennemgående underviser på KORAs egne kurser i sundhedsøkonomi, ligesom han er en meget anvendt underviser og fordragsholder om sundhedsøkonomiske emner.

Jakob har gennemført en lang række opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, LO, hospitaler og lægemiddelindustrien.

Faglige kompetencer

Metoder

 • CEA/CBA/CUA
 • Cost of illness
 • Registeranalyse
 • Sundhedsøkonomisk analyse
 • Omkostningsanalyser

Tema

 • Almen praksis
 • Det fremtidige sundhedsvæsen
 • Effektivitet og benchmarking
 • Koordination og sammenhæng

Jakob Kjellberg has 15 years’ experience of carrying out evaluations in the health service. The focus of these evaluations ranges from assessments of the cost efficiency of drugs – e.g. in assessment of the subsidy status in the primary sector, or of whether novel, expensive drugs should be part of standard treatment – to analyses of the consequences of settlement systems for indication changes and waiting list development.

Moreover, Jakob is course leader at KORA and is, among other things, the primary lecturer on KORA’s own courses in health economy, just as he is a much used lecturer and talk-giver on health economic topics.

Jakob has carried out a large number of assignments for, among others, the Danish health and Medicines Authority, Ministry of Health, Ministry of Finance, Danish Regions, Local Government Denmark, Danish Medical Association, Danish Confederation of Trade Unions, hospitals and the pharmaceutical industry.

Professional competencies

Methods

 • CEA/CBA/CUA
 • Cost of illness
 • Registry analysis
 • Health economic analysis
 • Cost analyses

Themes

 • General practice
 • The future health service
 • Efficiency and benchmarking
 • Coordination and coherence


CV

Uddannelse

Cand.scient., Matematisk Planlægning Århus Universitet 1997
M.Sc. Health Econ. University of York 1996

Ansættelser

Professor, programleder for Sundhed VIVE 2017-
Professor, programleder for Sundhed KORA 2014-2017
Professor Aalborg Universitet 2013-2014
Senior Projektleder KORA 2012-2014
Senior Projektleder DSI 2001-2012
Censor i økonomi Københavns Universitet og Syddansk Universitet 2006-
Economist Verdensbanken, Washington DC 1999-2001
Ekstern lektor DIS, Københavns Universitet 1998-1999
Ekstern lektor Vestsjællands Handelshøjskole 1997-1999
Projektmedarbejder DSI 1996-1999

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002