KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Else Ladekjær
Forsker, cand.mag. i antropologi, ph.d.

Else Ladekjær er antropolog og udfører kvalitative undersøgelser inden for børne- og ungeområdet. Read about Else Ladekjær in English
Udskriv Del på
Telefon: 2070 3027
Telefon: 2070 3027
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Else har primært erfaring inden for skoleområdet og uddannelsesområdet, og hun har i sit ph.d. forløb arbejdet med børn og bevægelse i folkeskolen fra en antropologisk vinkel – bl.a. med fokus på overgangen fra barn til teenager som et centralt tema. Derudover er Else optaget af betydningen af de fysiske omgivelser og den institutionelle kontekst. Else har stor viden om bevægelse som en del af skoledagen samt børns perspektiver på bevægelse.

Else har for eksempel erfaring med projekter med inklusion i folkeskolen og forberedende forløb målrettet erhvervsskolerne. Else arbejder desuden med overgange i børn og unges liv – fx overgangen fra barn til teenager og overgange fra skole til ungdomsuddannelse med fokus på begreber som institutionel aldring.

Metoder

Elses metodiske udgangspunkt er det etnografiske feltarbejde, konkret arbejder hun med deltagerobservation, forskellige typer af interview og litteraturstudier. Else er erfaren med at planlægge og gennemføre casebesøg, her har den antropologiske tilgang betydning for den måde, interview og observationer tænkes sammen og i kombination får betydning hele vejen igennem et projekt fra planlægningsfasen og til kommunikationsfasen. Elses analytiske force er at udlede centrale elementer fra komplekse sammenhænge. Derudover har Else erfaring med at inddrage børn og unge i undersøgelser.

Baggrund

Else er antropolog fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Else har tidligere arbejdet som projektleder i KORA og Dansk Sundhedsinstitut.

Areas of knowledge

Else’s main areas of experience are school and education. In her PhD, she worked with children and movement in state schools from an anthropological perspective – with a focus on the transition from child to teenager as a central theme. In addition, Else is interested in the significance of the physical surroundings and the institutional context. Else has extensive knowledge of movement as part of the school day and children’s perspectives on movement.

Else has experience from, for instance, projects on inclusion in state schools and preparatory programmes targeted vocational schools. Moreover, she works with transition in the life of children and adolescents – for instance the transition from child to teenager and transitions from school to vocational training, with a focus on concepts such as institutional aging.

Methods

In terms of method, Else’s starting point is ethnographic fieldwork. Specifically, she uses participant observation, various types of interviews and literature studies. Else has extensive experience of planning and carrying out case visits. In relation to this, her anthropological approach influences the way in which interviews and observation are coordinated and in combination affect the whole project process, from the planning phase to communication phase. Else’s analytical strength lies in deriving central elements from complex relationships. Furthermore, Else has experience with inclusion of children and adolescents in investigations.

Background

Else is a trained anthropologist from Aarhus University and has a PhD from the Department of Sports Science and Clinical Biomechanics at University of Southern Denmark. Previously, Else has worked as a project manager at KORA and Danish Institute for Health Services Research.
CV

Uddannelse

Cand.mag.anth Aarhus Universitet 2010
Ph.d. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2016

Ansættelser

Forsker VIVE 2017-
Projektleder KORA 2014-2017
Ph.d.-studerende Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2010-2014
Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2010
Forskningsassistent og praktikant Dansk Sundhedsinstitut 2007-2010

Undervisning

Fysisk aktivitet og sundhed Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2010-2014
Sundhed, fysisk aktivitet og sundhedsfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2012-2013
Videnskabelig metode Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2011-2013

Tillidsposter

Medlem Styregruppen for Forskeruddannelses programmet i Humanistisk Sundhedsforskning 2011-2014
Stedfortræder Ph.d./talentudvalg, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2013

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

Mere information
Else på LinkedIn