KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kortlægning af barrierer for udsatte

En ny undersøgelse skal kaste lys over udsatte borgere i Danmark. Hvem er de? Hvordan er de kommet dertil, hvor de er i dag? Og hvilke indsatser er virksomme for at få dem tilbage?

Udskriv Del på
Projektperiode: Juli 2016 - februar 2018
Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Danmark har et fintmasket socialt sikkerhedsnet, der er møntet på mennesker, der befinder sig i en sårbar situation. Det spænder fra personer, der kortvarigt er uden job, til personer, der på grund af varig funktionsnedsættelse er permanent udelukket fra at kunne blive selvforsørgende. Imellem disse to yderpunkter findes en stor gruppe af personer, der i varierende grad har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og/eller til samfundet i almindelighed. Det er denne gruppe, der er målgruppen for projektet.

Formål

Målgruppen for projektet er todelt: For det første udgøres målgruppen af udsatte unge, og for det andet udsatte voksne i den arbejdsdygtige alder. Formålet med projektet er blandt andet at besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvem er de udsatte borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og uden uddannelse? Og hvor mange er de?
  2. Hvordan er de udsatte borgere kommet dertil, hvor de er i dag? Er der bestemte ’veje’ eller lignende, der særligt øger risikoen for udsathed?
  3. Hvori består de tilbud og indsatser, gruppen af udsatte borgere modtager i dag? Og hvori ligger barriererne for, at gruppen kan udnytte de eksisterende tilbud til at komme tættere på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse?
  4. Hvilke indsatser og typer af indsatser er virksomme over for gruppen af udsatte unge og voksne?

Metoder

Projektet gennemføres ved hjælp af følgende to metoder:

  1. Desk research – en gennemgang af eksisterende litteratur, viden og igangværende projekter fra Danmark og det øvrige Skandinavien. Søgningen begrænses til litteratur fra de seneste 15 år.
  2. Interview med nøglepersoner inden for feltet: forskningsinstitutioner, det politiske system, interesseorganisationer, ’prominente meningsdannere’ samt informanter, som har ekspertise i og er tæt på praksis inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I alt forventer KORA at gennemføre cirka 20 interview.
Hvem finansierer: Den A. P. Møllerske Støttefond
Vidensområde: Social