KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 14. marts 2017

Hvordan skabes det gode gamle liv under svære livsvilkår?

Udskriv Del på

For ældre, der er syge, fattige eller har mistet deres familie, udspiller alderdommen sig meget forskelligt alt efter, om de bor i Danmark, Kirgisistan, Uganda eller USA. Et nyt, stort forskningsprojekt skal undersøge, hvordan mennesker skaber sig en god alderdom, når de har svære livsvilkår, og hvad der kendetegner alderdommen på tværs af lande og kulturer.

Ældre danser2
Ældre danser
Billederne er fra en film om erindringsdans på et dansk plejecenter. Foto: Mathias Nyholm Schmidt

Alderdommen udspiller sig vidt forskelligt rundt om i verden. Men der er også omstændigheder, der går igen på tværs af sociale og kulturelle forskelle. I et nyt stort forskningsprojekt skal KORA sammen med en række kunstnere og andre forskningsinstitutter undersøge, hvordan ældre med svære livsvilkår lever gode liv. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

- Vi vil forsøge at udvikle en forståelse af alderdommen som et universelt menneskeligt grundvilkår, der også er præget af kulturelle forskelle. Det gør vi ved, at antropologer, filosoffer og kunstnere går sammen om at udvikle en erfaringsnær tilgang til alderdommen, siger Lone Grøn fra KORA, der sammen med Lotte Meinert fra Aarhus Universitet er projektleder på projektet.

Nuanceret blik på alderdommen

Projektet skal undersøge alderdommen ud fra et nuanceret perspektiv på sårbarhed og handlekraft i alderdommen:

- Forskningen hidtil har primært fokuseret på enten den stærke golfspillende ældre som repræsentant for det gode liv i alderdommen, eller på den svage, syge ældre som repræsentant for det modsatte. Men i dette projekt vil vi undersøge, hvordan ældre i svære livssituationer forsøger at skabe et godt liv. Når man står i en sårbar situation, kræver det ofte stor handlekraft og kreativitet at skabe det gode liv, siger Lone Grøn.

- Vi håber, at projektet kan give både dem, der arbejder med ældre, og alle os andre et mere nuanceret syn på alderdommen og derigennem give værdighed og anerkendelse til det arbejde, mange ældre gør i den sidste del af deres liv, siger Lone Grøn.

Projektet er finansieret med 8,9 mio.kr. fra VELUX FONDEN og bliver gennemført af en projektgruppe, der består af seks antropologer, to filosoffer og to kunstnere. Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

Ti undersøgelser af alderdom

Samlet set består projektet af ti forskellige undersøgelser og en udstilling. På tværs af projekterne sammenligner de fire temaer; krop, hjem, nære relationer og levet tid.

Seks antropologiske undersøgelser af alderdommen rundt om i verden

I Danmark har vi en stærk fortælling om, at det gode ældre liv er fyldt med rejser og oplevelser. Men en del af de ældre er syge eller demente og afhængige af hjemmehjælp eller plejehjem. De lever i den institutionelle aldringsproces, og kan opleve, at de er i vejen og tilovers. Lone Grøn fra KORA vil undersøge, hvordan de såkaldte svage ældre oplever og skaber det gode liv.

I Los Angeles i USA har sorte, fattige bedstemødre ikke nødvendigvis opmærksomhed på deres egen sygdom og aldring. De skal holde sammen på familien, fordi deres egne børn ofte er døde eller blevet fængslet som konsekvens af et udbredt crackmisbrug, der hærgede byen i 90’erne og 00’erne – og ofte under udfordrende livsomstændigheder præget af ulighed og racisme. Cheryl Mattingly fra University of Southern California, Los Angeles, skal undersøge bedstemødrenes moralske arbejde med at sikre det gode liv for deres efterkommere.

IK ældre
Mor og søn diskuterer udfordringer og glæder ved at blive gammel i Ik bjergene i Uganda. Foto: Lotte Meinert

I Uganda lever det oprindelige Ik folk et traditionelt liv, hvor naturens kræfter i høj grad påvirker deres liv med sult og knaphed. De ældre har magt i kraft af deres alder og visdom, hvor de spiller en vigtig rolle ved at overlevere traditioner og velsignelser til de yngre generationer. Samtidig er de afhængige af deres børn, som skal give dem mad, medicin og bolig. Lotte Meinert fra Aarhus Universitet gennemfører en undersøgelse af de ældres sårbarhed og visdom.

I et andet område af Uganda er økonomien bedre, men ressourcerne er stadig få, og den materielle omsorg er usikker. Der er stærke relationer mellem generationerne, og det er vigtigt, at børnene hjælper deres forældre. Men det er en udfordring, da familierne både er store og fattige – de er derfor mange til at dele de få ressourcer, og der skal forhandles om støtte og omsorg. Undersøgelsen bliver gennemført af Susan Reynolds Whyte fra Københavns Universitet.

I Kirgisistan har de ældre en forventning om, at deres børn tager sig af dem, når de bliver ældre, og at børnene til gengæld kan drage nytte af deres livserfaring og moralske autoritet. Men i dag rejser mange børn fra landsbyerne for at arbejde i de store byer eller i udlandet. De ældre er derfor ladt tilbage i landsbyerne og må finde en ny måde at tilbringe deres alderdom på. Undersøgelsen bliver gennemført af Maria Louw fra Aarhus Universitet.

Endelig skal der oprettes en ph.d.-stilling som en del af det samlede projekt, der skal undersøge aldring i en buddhistisk kontekst.

Et filosofisk perspektiv

Det er påfaldende, at filosofien sjældent har beskæftiget sig med aldring og alderdom. Den filosofiske tradition er fuld af overvejelser over dødens betydning i menneskelivet, over forholdet mellem livserfaring og etisk visdom, og over betydningen af begreber som fuldendelse, tilblivelse, endemål, grænse og så videre. Men den menneskelig aldring rummer mere end det, disse begreber peger på.

To filosoffer skal imødekomme dette hul i den filosofiske tradition og udforske aldring som eksistentielt fænomen. I særdeleshed skal det undersøges, hvilke særlige grundvilkår og etiske spørgsmål der gør sig gældende for denne livsfase. De filosofiske projekter bliver gennemført af Rasmus Dyring fra Aarhus Universitet, der vil arbejde henimod en erfaringsnær eller fænomenologisk gerontologi og Helle Wentzer fra KORA, der vil undersøge aldring som menneskeligt grundvilkår gennem Hannah Arendts begreber.

Desk research på tværs

Tine Rostgaard fra KORA bidrager med en kortlægning af de undersøgte landes demografiske udvikling, familiestruktur og plejesystem.

En udstilling

Projektet bliver afsluttet med en udstilling på Moesgård Museum, hvor de to kunstnere Maria Speyer og Tove Nyholm gennem tegninger og installationer vil formidle og fortolke alderdommen gennem de fire temaer og på tværs af de forskellige kontekster.

Alle bidrag, etnografiske, filosofiske og kunstneriske, arbejder sammen på tværs af faggrænser om at bidrage til udviklingen af en forståelse af alderdommen som både universelt menneskeligt vilkår og som mangfoldigt.

Læs mere på VELUX FONDENs hjemmeside.

 

Kontakt

Lone Grøn

Seniorprojektleder

3044 8815 / logr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev