KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 21. juni 2017

Højere udgifter på socialområdet i Region Sjælland

Udskriv Del på

Udgifterne til udsatte børn og unge samt voksne handicappede og sindslidende er steget i kommunerne i Region Sjælland i de seneste år. På børneområdet skyldes stigningen, at udgifterne til det enkelte barn er steget. På voksenområdet skyldes det, at der er kommet flere brugere.

Mennesker på trappe i metro
På voksenområdet viser KORAs undersøgelse, at udgifterne pr. 18-64-årig indbygger er steget med 2 procent fra 2014 til 2015. Andelen af botilbudsmodtagere er steget, mens udgifterne til den enkelte botilbudsmodtager er faldet. Foto: Signe Fiig/KORA

For anden gang har KORA undersøgt udgifterne på det specialiserede socialområde samt køb og salg af botilbuds- og anbringelsespladser i Region Sjælland. Undersøgelserne viser, at udgifterne til området generelt er steget i de seneste år, men at handlen med botilbudspladser og anbringelsespladser er uændret.

Børnene er blevet dyrere

På det specialiserede børne- og ungeområde viser KORAs undersøgelse, at udgifterne pr. 0-22-årig indbygger er steget med 3 procent fra 2013 til 2015 i Region Sjælland. Andelen af børn og unge, der modtager sociale foranstaltninger, er faldet, mens udgifterne til det enkelte barn er steget.

Fra 2013 til 2015 er andelen af børn og unge, der modtager en social foranstaltning, faldet med 8 procent. Samtidig er det enkelte barn eller unge blevet 12 procent dyrere end i 2013.

Kigger man på enhedsudgifterne, viser undersøgelsen, at der er stor forskel mellem de 17 sjællandske kommuner. Den gennemsnitlige enhedsudgift svinger fra ca. 358.000 kr. pr. barn eller ung i den billigste kommune til 908.000 kr. i den dyreste. Forskellene mellem kommunerne kan blandt andet skyldes, at der variation i børnenes behov eller i kommunernes visitationspraksis. Det kan også skyldes, at kommunerne registrerer deres data på området forskelligt.

Se hele undersøgelsen her.

Der er kommet flere voksne brugere

På voksenområdet viser KORAs undersøgelse, at udgifterne pr. 18-64-årig indbygger er steget med 2 procent fra 2014 til 2015. Andelen af botilbudsmodtagere er steget, mens udgifterne til den enkelte botilbudsmodtager er faldet. Udgiftsstigningen på området synes altså at hænge sammen med, at der er kommet flere brugere.

Undersøgelsen viser dog også, at der er forskelle mellem de sjællandske kommuner. Samlet set brugte kommunerne i Region Sjælland 7.724 kr. pr. 18-64-årig indbygger på voksenområdet i 2015. Det tal varierer dog fra 6.160 kr. i den billigste kommune til 13.452 kr. i den dyreste.

Se hele undersøgelsen her.

Handlen med botilbudspladser er uændret

Ser man på handlen med botilbuds- og anbringelsespladser, viser KORAs undersøgelse, at den havde nogenlunde samme omfang i 2015 som i 2014. Cirka 60 procent af de samlede udgifter gik til køb af pladser hos eksterne leverandører.

Både på voksenområdet og børne-/ungeområdet er der stor forskel blandt Region Sjællands kommuners køb og salg af botilbuds- og anbringelsespladser. Der er således kommuner, der køber meget mere eksternt end andre kommuner, ligesom der er kommuner, der har markant større indtægter fra salg af egne pladser til andre kommuner.

Se hele undersøgelsen her.

Om undersøgelserne

Undersøgelserne følger op på en række rapporter fra 2016, som sammenlignede udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland. Du finder de tidligere rapporter her.

Det skal bemærkes, at resultaterne er forbundet med usikkerhed, da det ikke lader sig gøre entydigt at koble udgifter til aktiviteter. Desuden mangler der retvisende og sammenlignelige aktivitetsdata på nogle områder. KORA og Rammeaftale Sjælland har valgt at offentliggøre tallene trods usikkerheden, da de giver det bedst mulige overblik, der er tilgængeligt lige nu.

Man skal desuden være varsom med at sammenligne tallene i de nye udgivelser med tal fra de tidligere KORA-analyser af Region Sjællands kommuner fra 2016. Dels er der foretaget justeringer af brugertal og udgifter for visse kommuners vedkommende, dels er der ændret i udgiftsafgrænsningen vedrørende § 85-støtte på voksenområdet.

Kontakt

Hans Skov Kloppenborg

Projektleder

3369 7736 / hakl@vive.dk

Kasper Lemvigh

Seniorprojektleder

9135 6205 / kale@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev