KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge

Afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet
Der findes ikke en enkelt måde til at måle, om flygtninge og indvandrere får et godt udbytte af den danskundervisning, de bliver tilbudt, når de kommer til Danmark. KORA anbefaler derfor, at kommunerne mere systematisk indhenter evalueringer fra de flygtninge og indvandrere, der har modtaget undervisning i dansk, og at der udarbejdes en tilsynsguide, som de kommunale tilsynsførende kan bruge som inspiration i deres tilsyn med danskuddannelserne. 
Udskriv Del på

Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge

Baggrund

Danskuddannelserne for voksne udlændinge skal hjælpe kursisterne til hurtigst muligt at lære dansk og at få viden om de danske kultur- og samfundsforhold. Målet er, at de skal kunne klare sig i et job eller en uddannelse og fungere som aktive medborgere i Danmark.

KORA har undersøgt, hvilke entydige og dataunderstøttede indikatorer der dels kan give et fingerpeg om, hvorvidt danskuddannelserne lever op til lovens formål. Dels kan hjælpe kommunerne med at målrette deres tilsyn med danskuddannelserne.

Konklusion

Der er meget få indikatorer, der på en enkelt måde afspejler kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Man kan kun umiddelbart bruge kursisternes eksaminerede resultater som målestok, men kun 24 % af kursisterne afslutter uddannelsen med en eksamen.

For at bevare og udvikle de danskkundskaber, som kursisterne får gennem uddannelsen, er det vigtigt, at de taler dansk og dermed træner deres sprog i deres hverdag på job eller i uddannelse. Men der findes ikke systematisk indsamling af viden om, hvorvidt det sker. KORA anbefaler derfor, at der systematisk gennemføres spørgeskemaundersøgelser om dette emne blandt kursister, der har afsluttet danskuddannelsen – uanset om det er med eksamen eller ej.

Udover danskuddannelse er kommunernes integrationsindsats helt central for, om flygtninge og indvandrere kommer i job eller uddannelse. Derudover spiller konjunkturerne også en afgørende rolle. Det siger derfor ikke noget om danskuddannelserne i sig selv blot at måle på, om folk kommer i job eller uddannelse.

Hvorvidt indvandrere og flygtninge bliver aktive medborgere afhænger formentligt i høj grad af både kontekst og kursistens personlige forhold. KORA vurderer derfor ikke, at eventuelle indikatorer på disse områder giver et godt billede af kursisternes udbytte af danskuddannelserne

Anbefalinger

Undersøgelsens første del pegede på, at det kan være vanskeligt for kommunerne et føre tilsyn med undervisningens kvalitet, og gode resultatindikatorer om kursisternes udbytte af undervisningen kunne derfor støtte kommunerne i tilsynet. De foreslåede indikatorer – eksamensresultater samt data om praktisk anvendelse af det danske sprog – kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med kvaliteten af danskuddannelserne, men kan ikke stå alene i vurderingen af den pædagogiske kvalitet. KORA anbefaler derfor, at der udvikles en ny tilsynsguide, der kan bruges som inspiration for de tilsynsførende i kommunerne. Tilsynsguiden kan både indeholde fokusområder for tilsynet samt beskrive forskellige tilsynsmodeller.

Metode

Undersøgelsen er baseret på et desk study af mulige kvalitetsindikatorer, samt på interview med tilsynsansvarlige og sprogcentrene om datakvalitet. Derudover er Ankestyrelsens data om danskuddannelserne gennemgået med fokus på fejlregistreringer – fx kursister, der skifter nationalitet, skifter henvisningskategori i samme kvartal eller består det samme modul flere gange.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Karen Lund, Aarhus Universitet
Hvem har finansieret: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse