KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Avisartikel

Socialt udsatte kan blive sundere

Nyt kommunalt projekt viser vejen til bedre sundhedsindsats for socialt udsatte.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar og Pia Vivian Pedsersen
Udgivet: 30. december 2014

Socialt udsatte kan blive sundere

Med 20 millioner kroner fra satspuljen har fire kommuner etableret særlige sundhedscentre, hvor personalet har opsøgt udsatte borgere i drikkeskure, væresteder og på gaden.

De har for eksempel fulgt hjemløse og misbrugere til tandlægen, taget deres blodtryk på stedet eller hjulpet dem med sårpleje. Og resultaterne er rigtig gode: De udsatte borgere er blevet sundere og har generelt fået mere velvære.

Det er uomtvisteligt, at der er behov for en særlig sundhedsindsats målrettet socialt udsatte. Når man er socialt udsat, kæmper man med en række sociale problemer og dårlige levekår. Det kan typisk være fattigdom, eksklusion fra arbejdsmarkedet, dårlige boligforhold, alkohol-og stofmisbrug samt et dårligt socialt netværk.

Men samtidig med de sociale problemer kæmper socialt udsatte også med en meget dårlig sundhedstilstand.

Resultatet er, at deres livskvalitet er meget forringet, og deres levealder er meget kortere end andres. I gennemsnit lever socialt udsatte borgere 22 år kortere end en gennemsnitsdansker.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at socialt udsatte ikke i særlig høj grad benytter sig af de etablerede sundhedstilbud, og at nogle oplever ikke at blive færdigbehandlet, når de benytter det eksisterende system. Vi ved også, at nogle socialt udsatte borgere udskyder eller helt undlader at tage kontakt med sundhedsvæsenet på grund af dårlige erfaringer og en grundlæggende mistillid til systemet. De udsatte borgere føler typisk, at deres problemer ikke bliver taget alvorligt. De føler sig anderledes og svigtet af det etablerede sundhedsvæsen.

SIDEN 2011 HAR man derfor i fire kommuner, Brøndby, Holstebro, Hvidovre og Næstved, eksperimenteret med en særlig målrettet sundhedsindsats, som man har søgt at tilrettelægge ud fra de socialt udsattes egne livsbetingelser.

Indsatsen har først og fremmest været meget mere opsøgende. Den har rettet sig mod de steder, hvor socialt udsatte færdes - på gaden, på sociale væresteder og i eget hjem.

I én kommune havde man for eksempel anskaffet en gammel bus - en ' rullende sundhedsklinik' - som kunne parkeres ude foran kommunens sociale væresteder og varmestuer. Så kunne sygeplejersker på stedet tilbyde socialt udsatte borgere et helbredstjek og en akut behandling, for eksempel sårpleje og fodpleje.

En væsentlig del af indsatsen har også været at ledsage de udsatte og hjælpe dem med at komme til tandlæge, til konsultation hos egen læge, blive indlagt på sygehus eller til afrusning på klinik.

Tidligere kom borgerne ikke af sted, men med den nye ledsagefunktion ser man, at borgerne i mange tilfælde faktisk kommer af sted og får gjort noget ved deres helbredssituation. Samtidig fungerer kommunens opsøgende sygeplejersker også som en slags tolke i forhold til sundhedssystemet, så man sikrer sig, at borgerne bliver forstået og får den rette hjælp.

Evalueringen af den opsøgende sundhedsindsats viser gode resultater. Borgernes vurdering af eget helbred har i løbet af indsatsen flyttet sig fra et ' dårligt' helbred til at nærme sig et ' nogenlunde' helbred.

Dette opleves som en meget markant forskel for den enkelte borger: Før oplevede han sig selv som ude af stand til at fungere ordentligt på grund af helbredsmæssige problemer, for eksempel tandsmerter.

I slutningen af forløbet oplever han, at han har et tåleligt helbred og er i stand til at fungere nogenlunde.

Samlet set har borgerne i projektet opnået forbedret sundhed, ligesom de har fået øget deres egenomsorg og livskvalitet. Den opsøgende sundhedsindsats har dermed vist, at det kan lade sig gøre med forholdsvis få midler at tilrettelægge en indsats, som imødekommer de socialt udsatte borgeres behov.

BÅDE DENNE og tidligere undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere i mange tilfælde oplever, at de bliver mødt på en nedladende og nedværdigende måde i det etablerede sundhedsvæsen.

Der ser ud til at være et klart behov for vedvarende at arbejde på at forbedre kontakten og mødet mellem den udsatte borger og det etablerede sundhedssystem.

Der er behov for særlig sundhedsindsats målrettet socialt udsatte. Det er dog vigtigt, at den særlige sundhedsindsats ikke bare bliver ved med at være en parallel indsats. Det etablerede sundhedssystem skal lære af erfaringerne og blive bedre til at rumme socialt udsatte og deres komplekse problemer.

Type: Avisartikel, Politiken, Kultur, 30. december
Vidensområder: Social, Sundhed
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev