KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden

Organisationsanalyse
Problemer med ventetid ved Akuttelefonen 1813 skyldes blandt andet problemer med vagtdækning og uklarhed blandt det sundhedsfaglige personale om opgaveløsningen. Det viser KORAs analyse af driftsmæssige udfordringer i Region Hovedstadens enstrengede, visiterede akutsystem foretaget i sommeren 2014.
Udskriv Del på

Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden

Konklusion

Denne rapport har udelukkende fokus på organisering og implementering af det nye akutsystem i Region Hovedstaden. Den rummer følgende overordnede konklusioner:

Ventetid:

Akutmodtagelser og -klinikker har levet op til Region Hovedstadens egne ventetidsmålsætninger, men efter ti måneders drift levede Akuttelefonen 1813 fortsat ikke op til Region Hovedstadens egne ventetidsmålsætninger. Meget lang ventetid for en mindre andel af opkaldene har været med til at trække den samlede ventetid op.

Ventetidsproblemerne ved Akuttelefonen 1813 kan blandt andet skyldes:

  • 1813-personalet er usikre på, hvilke borgerhenvendelser de kan afvise, fordi de ikke er akutte nok.
  • Det er vanskeligt for ledelsen at udnytte eksisterende personaleressourcer på grund af problemer med vagtplanlægning.
  • En del opkald til Akuttelefonen 1813 håndteres dobbelt – først af en sundhedsfaglig visitator og dernæst af en læge.
  • Der kan være problemer med udnyttelsen af personaleressourcer i det samlede enstrengede, visiterede akutsystem, eftersom der – imod hensigten – er opstået en systematisk dobbeltvisitation af patienter: først ved Akuttelefonen 1813 og dernæst i akutmodtagelsen/-klinikken.

Kommunikation:

Problemer med kommunikation mellem sundhedsprofessionelle i de forskellige dele af Region Hovedstadens akutte sundhedsvæsen kan blandt andet skyldes:

  • Mangelfuld oplæring og tvivl blandt 1813-personalet om, hvordan information fra Akuttelefonens it-system videresendes til forskellige modtagere.
  • Personalet i det enstrengede, visiterede akutsystem har ringe indsigt i hinandens arbejdsvilkår, hvilket kan bidrage til at skabe mistillid og gensidig kritik fremfor en oplevelse af at være del af et sammenhængende akutsystem.

Anbefalinger

På baggrund af analysen peges der blandt andet på udviklingsopgaver i forhold til at sikre:

  • Tydeligere definition af visitationsopgaven ved Akuttelefonen 1813
  • Optimering af vagtplanlægning ved Akuttelefonen 1813
  • Fortsat udvikling af funktionalitet og brugervenlighed af Akuttelefonen 1813’s it-system
  • Gensidig indsigt i arbejdsvilkår for personalet i de forskellige dele af det akutte sundhedsvæsen

Baggrund

Det Enstrengede og Visiterede Akutsystem (EVA) blev indført 1. januar 2014 som en ny organisering af Region Hovedstadens akutte sundhedsvæsen. Hvad der i den tidligere lægevagtsordning blev set som særlige lægevagtsopgaver, er blevet integreret i et samlet, regionalt akutsystem. Der er indført visiteret adgang til regionens akutmodtagelser og akutkliniker via Akuttelefonen 1813.

Problemer med bl.a. ventetid og intern kommunikation har imidlertid præget driften af EVA. På opdrag fra Region Hovedstaden har KORA analyseret driftsmæssige udfordringer i EVA, som de kom til udtryk i sommeren 2014, for fremadrettet at pege på udviklingsområder.

Metode

Analysen bygger dels på to dages observation af arbejdet ved Akuttelefonen 1813, dels på otte fokusgruppeinterview med medarbejdere og ledere fra Den Præhospitale Virksomhed, som driver Akuttelefonen 1813, samt medarbejdere i de dele af sundhedsvæsenet, der har samarbejdsflader til Akuttelefonen 1813, herunder akutmodtagelser og -klinikker, den kommunale plejesektor og almen praksis. Endelig trækkes der på internationale studier af organiseringen af produktionen af akutte sundhedsydelser og danske rapporter om lægevagten og det enstrengede, visiterede akutsystem.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Hovedstaden
Vidensområde: Sundhed

Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Sarah Wadmann

Forsker

6182 7735 / sawa@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev