KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

Vurdering af den kommunale praksis
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne fører pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge, men alle de undersøgte kommuner lever op til de krav, der stilles på området.
Udskriv Del på
Udgivet: September 2014

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

Baggrund

Kommunerne har til opgave at føre et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Tidligere undersøgelser peger på, at der især er behov for at styrke kommunernes pædagogiske tilsyn. Formålet med undersøgelsen har været at:

  • vurdere kommunernes pædagogiske tilsyn i forhold til de opgaver, der er beskrevet i lovgivning og vejledningen
  • vurdere kommunernes nuværende praksis i forhold til deres praksis i 2011
  • komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres pædagogiske tilsyn.

KORAs anbefalinger skal spille ind i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens arbejde med deres vejledning om det pædagogiske tilsyn.

Konklusion

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan det pædagogiske tilsyn føres i de fire undersøgte kommuner. I de to kommuner, der har kommunale sprogcentre, fylder kontrolelementet ikke meget i tilsynet. Her er der fokus på tillidsfuldt samarbejde.

Det er vanskeligt for kommunerne at føre tilsyn med, om kvaliteten af sprogcentrenes pædagogiske indsats er i orden. Derfor anbefaler KORA, at de i stedet fører et grundigt tilsyn med resultaterne af sprogcentrenes arbejde. I undersøgelsens fase 2 ser vi nærmere på, hvilke kvalitetsindikatorer der kan give et nuanceret indblik i kvaliteten af danskuddannelserne.

Anbefalinger

KORA anbefaler ikke, at en ny vejledning opstiller stringente krav til, hvilke datakilder og metoder, kommunerne skal benytte i det pædagogiske tilsyn, da det fjerner mulighederne for meningsfulde lokale tilpasninger. Hvis Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker større ensartethed, anbefaler KORA i stedet, at vejledningen præciserer, hvilke oplysninger kommunerne skal tilvejebringe i deres tilsyn.

Derudover kan det være en god idé, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejder en tilsynsguide, som de tilsynsførende kan bruge som inspiration til, hvordan undervisningens kvalitet vurderes. Styrelsen kan også afholde temadage eller lignende for tilsynsførende, så de får mulighed for et fagligt netværk.

Metode

Projektet er baseret på undersøgelse af fire casekommuner. Kommunerne er udvalgt, så de varierer i forhold til størrelse, om de har private eller offentlige leverandører af danskuddannelserne, og om de kun fører tilsyn for deres egen kommune, eller om de også varetager tilsynsopgaven for andre kommuner.

Der er gennemført interview (individuelle og fokusgruppe) med kommunale ledere af tilsynet, tilsynsmedarbejdere samt ledere af sprogskoler i de fire kommuner. Inden interviewene udfyldte kommunerne et spørgeskema, så interviewene kunne målrettes.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Karen Lund, Aarhus Universitet
Hvem har finansieret: Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (UVM)
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration