KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarking af 5 kommuners administrationsudgifter

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på administration pr. indbygger. Men en stor del af disse forskelle hænger blandt andet sammen med kommunens størrelse og befolkningens sammensætning.
Udskriv Del på
Forfattere: Marianne Schøler Kollin, Kurt Houlberg, Kasper Lemvigh og Bo Panduro
Udgivet: Juli 2014

Benchmarking af 5 kommuners administrationsudgifter

KORA har sammenlignet Tønders udgifter til administration med Billund, Fredericia, Vejen og Vesthimmerlands Kommuner.

Sammenligningen viser, at kommunernes udgifter til den centrale administration pr. indbygger i 2013 var:

  • Tønder 6.040 kr.
  • Fredericia 5.795 kr.
  • Vesthimmerland 5.643 kr.
  • Vejen 5.509 kr.
  • Billund 5.291 kr.

Landsgennemsnittet er 5.204 kr.

Forskellene mellem kommunerne kan i stort omfang forklares med:

  • Størrelsen af indbyggertallet – stordriftsfordele og smådriftsulemper betyder, at jo flere indbyggere en kommune har, jo mindre vil udgifterne pr. indbygger være
  • Forskelle i befolkningssammensætningen – fx betyder flere enlige forsørgere flere administrationsudgifter i form af lønudgifter til socialrådgivere
  • Spredning i bosætningen – jo mere spredt borgerne bor, jo højere er administrationsudgifterne.

Hvis man i beregningen korrigerer for de forskellige vilkår og forskellig decentraliseringsgrad, har Tønder og Vejen Kommuner faktisk samme udgiftsniveau på henholdsvis 5.472 og 5.471 kr.

Færre ansatte

Antallet af ledere og administrative medarbejdere i Tønder Kommune er faldet fra 2007 til 2013, og kommunen er faktisk den eneste af de fem kommuner, der har færre ledere og administrative medarbejdere ansat i 2013 end i 2007.

Tønder Kommune er imidlertid også den kommune, der har oplevet det største fald i indbyggertallet i perioden 2007 til 2010. Hvis vi opgør udviklingen i antallet af ledere og administrative medarbejdere pr. indbygger, oplever Tønder således en lille stigning fra 2007 til 2013.

Høj lederløn

Samlet set er gennemsnitslønnen for det administrative personale lavere i Tønder og sammenligningskommunerne end for landsgennemsnittet. For direktører og chefer i den centrale administration er gennemsnitslønnen i Tønder Kommune høj sammenlignet med gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner, om end stadig lavere end landsgennemsnittet. Lønnen til skoleledere og ledende syge- og sundhedspersonale i Tønder er højere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for gruppen af sammenligningskommuner. For de øvrige decentrale ledere er Tønder Kommune cirka på niveau med gruppegennemsnittet.

Metode

Administrationsudgifterne er opgjort på to måder:

Personalemetoden, der medregner det administrative personaleforbrug både centralt og decentralt. Det personale, der sidder centralt, er både direktører, chefer, bogholdere, socialrådgivere og andre, der udfører visitation eller sagsbehandling på bygge-, arbejdsmarkeds- og socialområdet. Det decentrale personale, der medregnes, er fx skole-, dagtilbuds- og plejehjemsledere. Til gengæld medregner personalemetoden ikke administrative udgifter udover løn.

Regnskabsmetoden medregner ikke de decentrale administrative udgifter uden for rådhuset og centralforvaltningen, men omfatter til gengæld også de centrale administrative udgifter udover løn som fx udgifter til bygningsvedligeholdelse, kørsel, it, revision, konsulentydelser og eventuelle betalinger til andre kommuner eller private, som udfører administrative opgaver for kommunen.

Figuren nedenfor viser, hvad de to metoder hver især indfanger:

Benchmarking af 5 kommuners administrationsudgifter - Figur

Datagrundlaget er nøgletal fra kommunernes regnskaber og fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) – førstnævnte leveret af kommunerne; sidstnævnte har KRL leveret efter ønske fra kommunerne. De forskellige datakilder og nøgletal er blevet valideret i samarbejde med kommunerne i to workshops, bl.a. for at tage højde for forskellige konteringspraksis, udliciterede administrative opgaver, eksternt aflønnede medarbejdere mv.

Baggrund

Tønder Kommune ønskede at få undersøgt, om kommunen har høje udgifter til administration sammenlignet med andre kommuner, samt hvordan udviklingen i Tønder Kommunes administrationsudgifter har været fra 2007 til 2013.


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Tønder Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev