KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Helhed for hjerneskadede

Evaluering af Københavns Kommunes Hjerneskadesamråd
En evaluering af Københavns Kommunes hjerneskadesamråd viser, at der i de kommunale forvaltninger både er lyst til og behov for at arbejde med koordinering i rehabiliteringsforløb, og at oprettelsen af Hjerneskadesamrådet er en indsats, som skaber udvikling på området.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Skovbo Rasmussen, Laura Emdal Navne, Tine Fuglsang og Marie Kruse
Udgivet: Juli 2014

Helhed for hjerneskadede

Konklusion

Københavns Kommune har afprøvet etableringen af et hjerneskadesamråd, med det formål at sikre tidlig, velkoordineret og målrettet rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade.

Evalueringen peger på, at Hjerneskadesamrådet imødekommer en række koordinationsproblemer internt mellem kommunens forvaltninger. Blandt andet forbedres sagsbehandlingstiden og opgave- og ansvarsfordelingen de fire forvaltninger imellem.

Fra medarbejderne efterspørges der dog stadig mere tydelige arbejdsgange og overleveringsbeskrivelser, en fælles begrebsforståelse på tværs af de forskellige forvaltninger og bedre understøttelse af sagsbehandling på et mere borgernært niveau, som tager afsæt i hele borgerens situation.

Fra borgerperspektivet efterspørges kendskab til Hjerneskadesamrådet, og borgerne oplever fortsat behov for bedre koordination og sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb.

Evalueringen viser imidlertid også, at borgerne i en vis udstrækning – efter indførelsen af Hjerneskadesamrådet – oplever hurtigere sagsbehandling og et forbedret samarbejde internt mellem kommunens forvaltninger.

Anbefalinger

Evalueringen giver en række anbefalinger til det videre arbejde med at sikre sammenhængende og koordinerede rehabiliteringsforløb, som blandt andet omfatter følgende:

  • At der arbejdes hen mod en organisering med mere faste, gennemgående sagsbehandlere.
  • At der arbejdes hen mod en løsning med en central nøgleperson eller koordinator, som følger den individuelle sag.
  • At det formidles klart og tydeligt til målgruppen, hvad Hjerneskadesamrådet er, hvad samrådet kan gøre for borgeren, og for hvilke borgere Hjerneskadesamrådet er relevant.
  • At der fortsat arbejdes på at tilbyde borgerne et rehabiliteringsforløb, der indeholder genoptræning, rehabilitering med forståelse for borgerens sårbare situation og som hurtigt og kvalificeret understøtter deres individuelle behov.
  • At der fortsat arbejdes på at skabe klarere planer for rehabiliteringsforløbet, herunder at der i kommunen arbejdes med én primær målsætning for borgerens rehabiliteringsforløb på tværs af forvaltningerne.
  • At der arbejdes på at forbedre tværsektorielt samarbejde, der skaber øget enighed om borgerens sag mellem kommune, almen praksis og hospitaler.

Baggrund

Manglende koordination og sammenhæng i rehabiliteringsforløb er et problem, som hyppigt nævnes, både på Hjerneskadeområdet og i forbindelse med andre komplicerede sager, fx hjælp til mennesker med fysiske handicap og i socialpsykiatrien.

Der er i disse år et stort fokus på at skabe rammer i kommunerne, som sikrer tidlig, rettidig, velkoordineret og målrettet rehabilitering til borgere med behov herfor.

Evalueringen af Københavns Kommunes afprøvning af et hjerneskadesamråd blev initieret af Københavns Kommune med henblik på at opnå læring og fremtidig sikring af bedst mulig koordination og sammenhæng i kommunens tilbud om rehabiliteringsforløb for hjerneskaderamte.

Metode

Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere med erhvervet hjerneskade, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Københavns Kommunes forvaltninger:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Begge spørgeskemaundersøgelser er gennemført hhv. før implementeringen af Hjerneskadesamrådet og et år efter implementeringen. Der er ligeledes gennemført fokusgruppeinterview med medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, samt ti interview med borgere i forskellige aldersgrupper med erhvervet hjerneskade.

Endelig baserer evalueringens resultater sig også på registeroplysninger fra de implicerede forvaltninger i kommunen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Københavns Kommune
Vidensområder: Sundhed, Social