KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Gør Borgeren til Mester i Esbjerg Kommune

Organisations- og økonomievaluering
Den hverdagsrehabiliterende indsats er blevet en fast del af de sundhedsfaglige faggruppers tankegang i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune, men det er en tankegang, der fortsat skal fastholdes som fokusområde af både ledere og medarbejdere. En stor del af ledere og medarbejdere i Esbjerg Kommune er af den opfattelse, at Esbjerg-modellen for hverdagsrehabilitering ’Gør Borgeren til Mester’ og de enkelte værktøjer heri, giver mening i deres daglige arbejde og for borgerne.
Udskriv Del på

Gør Borgeren til Mester i Esbjerg Kommune

Konklusion

Der er dog stor forskel på, hvor tydeligt Esbjerg-modellen og dets værktøjer slår igennem i praksis i de enkelte faggruppers arbejde i hjemmeplejen og der er ikke en fuldstændig integration mellem den hverdagsrehabiliterende indsats og den almindelige hjemmepleje. Der er også stor forskel på, hvor godt de forskellige faggrupper kender og anvender Esbjerg-modellens redskab ’Borgerhjulet’, som anvendes til at sætte mål sammen med borgerne. Borgerne tager forskelligt imod Borgerhjulet som redskab i visitations- og tovholdersamtalerne. Nogle borgere tager det til sig og føler sig hørt, hvor det for andre forekommer som et meningsløst redskab.

Analysen af effekten af ydelsesmønstret viser en tendens til, at borgere, som gennemfører ’Gør Borgeren til Mester’, får færre ydelser og færre visiterede minutter pr. uge i gennemsnit efter deltagelse sammenlignet med før. Det eksisterende datamateriale er dog begrænset, hvorfor resultatet skal tages med forbehold.

Anbefalinger

Evalueringen peger på, at der fremadrettet bør sættes mere fokus på tværfaglighed i hjemmeplejen og sikres bedre kommunikation mellem medarbejderne i det team, som er i kontakt med de borgere, der er i et hverdagsrehabiliterende forløb.

Baggrund

Baggrunden for KORAs evaluering er Esbjerg Kommunes nye model for rehabilitering på ældreområdet kaldet ’Gør Borgeren til Mester’. Esbjerg-modellen omfatter en ny ydelse, en ny arbejdsdeling blandt medarbejderne i hjemmeplejen og nye værktøjer til brug for udredning og til at sætte mål sammen med borgerne. Esbjerg-modellen tager udgangspunkt i kommunens seniorpolitik med visionen ’længst muligt aktiv i eget liv’.

Formålet med evalueringen er at undersøge og dokumentere erfaringerne med ’Gør Borgeren til Mester’. Evalueringen har særligt fokus på at identificere styrker og svagheder ved Esbjerg-modellen, analysere de foreløbige erfaringer med det nye værktøj Borgerhjulet og analysere effekterne af modellen.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af observationer af visitations- og tovholdersamtaler og hjemmeplejens praksis og på baggrund af kvalitative interview med personale og ledelse i hjemmeplejen samt interview med borgere. Evalueringen bygger også på kvantitative data om de visiterede ydelsers art og varighed på de borgere, som gennemførte et 'Gør Borgeren til Mester’-forløb.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Itracks
Hvem har finansieret: Esbjerg Kommune
Vidensområde: Sundhed