KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Sprogcentrene er blevet mere effektive

De kommunale sprogcentres effektivitet i danskundervisningen er steget markant. Der er dog stadig plads til forbedringer. Selv når man tager højde for, at nogle sprogcentre har flere elever med svage forudsætninger end andre, er der stor forskel på, hvor hurtigt eleverne lærer dansk. Det viser en undersøgelse fra AKF.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Husted
Udgivet: December 2012

Sprogcentrene er blevet mere effektive

Udlændinge, der kommer til Danmark, kan have svært ved at blive integreret på arbejdsmarkedet og fungere i samfundslivet. En af de store hindringer er, at udlændingene ikke taler dansk og ofte heller ikke engelsk. Det er derfor helt afgørende for integrationsindsatsen, at de lærer at læse og skrive dansk. Voksne udlændinge har ret til sprogundervisning de første tre år af deres opholdstid i landet. Denne undervisning foregår på en række sprogcentre fordelt i kommunerne.

Siden den nye danskuddannelseslov trådte i kraft i 2004, er der gennemført en række initiativer for at hjælpe nyankomne udlændinge til at udnytte deres evner og ressourcer. Blandt andet er der indført et modultakstsystem, der skal give sprogcentrene incitamenter til hurtigt og effektivt at lære kursisterne dansk, ligesom der bl.a. er indført modultest, en treårig uddannelsesret, samt mulighed for større fleksibilitet og erhvervsretning i undervisningen.

Forbedret effektivitet

Sprogcentrenes undervisning skal have en høj kvalitet, så udlændingene opnår de bedst mulige danskkundskaber, men det er også vigtigt i sig selv, at undervisningen er effektiv, så de hurtigt får sproglige kvalifikationer, der gør det muligt for dem at fungere i samfundet og blive integreret på arbejdsmarkedet.

Analyserne i rapporten viser, at effektiviteten i danskundervisningen er steget markant under den nye danskuddannelseslov. I perioden 2004 til 2006 bruges der væsentligt færre undervisningslektioner på at nå specifikke kompetenceniveauer, end det var tilfældet tidligere. I analyserne er det dog ikke muligt direkte at se, om det alene er de nye instrumenter og rammer under den nye danskuddannelseslov, der er årsag til udviklingen.

Forskelle i effektivitet

Undersøgelsen fra AKF viser også, at det ikke er ligegyldigt, hvilket sprogcenter man går på, hvis man ønsker hurtigt at lære dansk. Derfor er det centralt at få belyst, i hvor høj grad undervisningen på nogle sprogcentre virker mere effektiv end på andre for at kunne sammenligne og udpege centre, som gør en speciel god indsats.

AKF har undersøgt, hvor hurtigt elever, som er undervist på sprogcentre efter den nye danskundervisningslov, rykker op fra et modul i undervisningen til næste højereliggende modul. For at kunne sammenligne effektiviteten i undervisningen på sprogcentrene, er det ikke tilstrækkeligt at se på, hvilke centre der har den hurtigste oprykning mellem moduler i undervisningen.

”Intelligent” sammenligning

Problemet ved en sådan sammenligning er, at centrene står over for forskellige udfordringer, idet nogle grupper af kursister har bedre forudsætninger for at lære dansk end andre. Hvis sammenligningen ikke tager højde for de forskellige forudsætninger, vil den blot vise, i hvilken grad det enkelte sprogcenter har mange kursister, der har gode forudsætninger for hurtigt at lære dansk. En sådan sammenligning siger kun meget lidt om det enkelte sprogcenters indsats.

Der er store forskelle på, hvor hurtigt kursisterne ved forskellige sprogcentre lærer dansk. En væsentlig del skyldes forskelle i kursistsammensætningen på sprogcentrene. Men selv om der i sammenligningen tages hensyn til kursisternes forudsætninger, er der stadig signifikante forskelle mellem sprogcentrene.

Analysen kan især anvendes til at skabe erfaringsudveksling kommunerne og sprogcentrene imellem, således at de sprogcentre, der viser sig at yde en mindre effektiv indsats, kan lære af de sprogcentre, som viser sig at yde en effektiv indsats. Ved at fokusere på, hvad de effektive centre gør anderledes i deres indsats, er det muligt for alle sprogcentre at blive bedre.

Type: Fagbladsartikel, AKF Nyt, 4
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social