KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som et led i evalueringen af kampagnen EN AF OS
Denne landsdækkende undersøgelse er blandt de første på et populationsniveau til at afdække, hvordan mennesker med psykisk sygdom i Danmark oplever diskrimination og stigmatisering. 92 % af de 1.561 deltagere i undersøgelsen har inden for det sidste år i en eller anden grad oplevet negativ forskelsbehandling pga. deres sygdom.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Skovbo Rasmussen og Katrine Schepelern Johansen
Udgivet: Oktober 2013

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

Konklusion

Undersøgelsen viser, at langt de fleste mennesker med psykisk sygdom, uanset køn, alder og diagnose, oplever diskrimination og stigmatisering. Det er særligt i de nære relationer, dvs. fra familie, venner og kærester samt i forhold til skole/uddannelse og jobsituationer, at deltagerne rapporterer oplevet negativ forskelsbehandling. Eksempelvis har 69 % af deltagerne angivet, at de i en eller anden udstrækning har oplevet negativ forskelsbehandling fra venner inden for det sidste år.

Samtidig viser undersøgelsen, at selvstigmatisering er den største risiko for mennesker med psykisk sygdom. 85 % af deltagerne har haft en selvstigmatiserende adfærd inden for det sidste år i form af at have skjult deres psykiske lidelser, og tilsvarende har 84 % af deltagerne undladt at have hyppig kontakt til andre mennesker inden for det sidste år.

Jo mere deltagerne oplyser, at sygdommen fylder i deres selvopfattelse på undersøgelsestidspunktet, i desto højere grad oplyser de også at opleve negativ forskelsbehandling samt selvstigmatisering.

Baggrund

Undersøgelsen er initieret af det nationale sekretariat bag kampagnen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark, det vil sige at bekæmpe diskrimination og fremme inklusion. Undersøgelsen udgør et led i en samlet evaluering af EN AF OS kampagnen. Undersøgelsen skal gentages i 2015 med det formål at kunne diskutere, om der er sket en eventuel udvikling i oplevet diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering over en toårig periode (fra 2013 til 2015), hvor den landsdækkende kampagne EN AF OS har været i gang.

Metode

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser. Ved brug af et internationalt valideret måleredskab (spørgeskemaet Discrimination and Stigma Scale version 12, DISC-12) undersøges både omfanget af oplevet diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering samt på hvilke områder mennesker med psykisk sygdom oplever diskrimination og stigmatisering som følge af deres sygdom.

Det er ikke muligt at bestemme datagrundlagets repræsentativitet i forhold til den samlede gruppe af danskere med psykisk sygdom. De fleste af undersøgelsens deltagere er med i kampagnen EN AF OS’s deltagerpanel, mens en mindre del af deltagerne har deltaget enten via papirskemaer rundsendt i social- og behandlingspsykiatrien eller via et link på EN AF OS kampagnens hjemmeside og facebook profil. 

Datagrundlag

I alt indgår 1.561 besvarelser i diskriminationsundersøgelsen. Kvinder er overrepræsenteret i datagrundlaget mens der er god spredning hvad angår alder, diagnoser og geografisk område (region og urbanitet).

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: EN AF OS
Vidensområder: Sundhed, Social