KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune har med projektet ’Aktiv i din Hverdag’ en ambition om at imødese fremtidens demografiske og økonomiske udfordringer ved at omlægge arbejdet i hjemmeplejen fra kompenserende hjælp til rehabiliterende hjælp. KORA har i en kvalitativ evaluering undersøgt, i hvilket omfang dette er lykkedes.
Udskriv Del på
Udgivet: August 2013

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Formålet med evalueringen var at undersøge og dokumentere i hvilket omfang det er lykkedes Hillerød Kommune med projekt Aktiv i din Hverdag at omlægge arbejdet med borgere i den eksisterende hjemmepleje i retning af en mere aktiv og rehabiliterende tilgang. Formålet har samtidig været at indhente borgere, medarbejdere og lederes opfattelser af og holdninger til arbejdet med Aktiv i din Hverdag, samt at udvikle indspil til Hillerød Kommunes videre udvikling af den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen.

Aktiv i din Hverdag er et forandrings- og implementeringsprojekt iværksat af Hillerød Kommune i 2011. Formålet med projektet er dels at afdække og understøtte borgerens ressourcer - så borgeren forbliver selvhjulpen længst muligt helt eller delvist, dels at styrke visitations- og hjælpemiddelenhederne i at tage afsæt i borgerens ressourcer. Samtidig ønskede kommunen at styrke Hjemmeplejen i den aktive og rehabiliterende tilgang i mødet med borgeren så borgerens behov for kompenserende hjemmeplejeydelser udskydes længst muligt, og at der derved spares kommunale ydelser.

Aktiv i din Hverdag retter sig både imod nye og kendte borgere med funktionstab eller borgere med øget behov for hjemmepleje. Projektet har i særdeleshed fokus på at udvikle de kommunale aktørers samarbejde omkring rehabiliteringsindsatsen.

KORAs evaluering er baseret på kvalitative metoder, herunder interview med alle medarbejdergrupper, borgere og pårørende, samt observationer af det daglige arbejde i hjemmeplejen, rengøringsgruppen, hjemmesygeplejen, træningssektionen, rehabiliterings-afdelingen og i visitationen. I en dokumentanalyse har KORA desuden gennemgået relevant skriftligt materiale, fx arbejdsgangsbeskrivelser, borgerjournaler med sagsark og fokusområder.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Sundhed