KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

ADHD-problematikkens sociale aspekter

Sammenfattende analyse af resultaterne fra undersøgelserne af den sociale indsats overfor familier og voksne med ADHD
Et stigende antal voksne danskere lever med ADHD. Et stort forsknings-projekt peger på, at der er behov for differentierede og koordinerede sociale indsatser overfor unge og voksne med ADHD.
Udskriv Del på
Forfattere: Kjeld Høgsbro, Leena Eskelinen, Maja Lundemark Andersen og Nichlas Permin Berger
Udgivet: Maj 2013

ADHD-problematikkens sociale aspekter

Voksne med ADHD bør have bedre adgang til selvhjælpsgrupper og fleksibel støtte fra professionelle, der er tæt på dem i hverdagen. Hjælpen skal være individuel og tage udgangspunkt i brugernes egne ressourcer. De voksne, der ikke har modtaget den rette støtte og derfor har fået svære problemer, bør have en mere intensiv hjælp fra fagprofessionelle. Desuden bør der være en bedre koordinering af den samlede indsats.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i et stort forskningsprojekt, som er gennemført i et samarbejde mellem KORA og Aalborg Universitet.

Forskningsprojektet har fokus på beskæftigelsesindsatsen, den kriminalitetsforebyggende indsats samt på ADHD-familiers situation generelt. Projektet er finansieret af satspuljen og indgår i et samlet ADHD-program forankret i Socialstyrelsen. Projektet er med til at danne grundlag for en national ADHD-handlingsplan, som præsenteres på en konference den 21. maj i Odense.

Kun få særlige indsatser

På beskæftigelsesområdet viser undersøgelsen, at unge voksne med ADHD typisk indgår i samme aktiveringsforløb og tilbud som alle andre ledige. Medarbejdere på de lokale jobcentre og i tilbuddene tager dog selvstændigt initiativ til individuelle forløb og til at koordinere indsatsen. Unge med ADHD, der får tilbudt uddannelse kombineret med støtte, synes at have gavn af det.

I Kriminalforsorgen er der en stigende interesse for ADHD. Stadig flere indsatte får stillet diagnosen, men der er ikke målrettede indsatser eller særlige retningslinjer for, hvordan klienter med ADHD skal håndteres. Voksne med ADHD, som er midt i en udslusningsproces, oplever at deres liv er et kaos, og de har positive erfaringer med at få praktisk hjælp og støtte fra fagpersoner, som samtidig hjælper med at koordinere indsatsen.

Familier, der har ADHD inde på livet, oplever meget forskellige problemer, og har derfor brug for forskellige former for hjælp. De oplever ofte, at det er vanskeligt at overkomme de stigende krav fra skole- og arbejdssammenhænge, og det er nødvendigt at støtte disse familier inden problemerne vokser sig uoverskuelige. Her er det vigtigt at tage afsæt i de enkelte familiers behov og særlige ressourcer.

Rapporternes anbefalinger:

Projektet viser, at indsatsen ofte er ukoordineret og forvirrende for brugerne. Forskerne anbefaler, at kommunerne udvikler strategier på tre niveauer:

1. En forebyggende indsats, som kan skabe større rummelighed inden for skole, arbejdsmarked og uddannelsestilbud. Der er behov for større forståelse blandt beslutningstagere, ledere, professionelle medarbejdere og borgere i almindelighed over for de forhold, som mennesker med ADHD ofte oplever som problematiske.

2. En støttende indsats over for dem, som selv har fundet strategier til at overskue og arbejde med deres problemer. Disse mennesker bør have støtte og aflastning samt mulighed for rådgivning og erfaringsudveksling. Støtten kan gives via kontakt- og bostøtteordninger, lokale rådgivninger, brugerorganisationer og selvhjælpsgrupper.

3. En habiliterende indsats over for dem, som har større, sammensatte problemer og som ikke kan overskue mulige løsninger. Her er der brug for mere intensiv og længerevarende professionel hjælp og en koordinering på tværs af sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige indsatser. Det kan fx være i form af tværgående teams eller individuelt tilknyttede fagpersoner med en koordinerende funktion.

Type: Rapport
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag, Aalborg
Vidensområder: Børn og unge, Arbejdsmarked og uddannelse, Social, Sundhed