KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Fra plan til marked

- en kortlægning af anvendelsen af New Public Management inspirerede styringsmodeller i sygehusvæsenet i Danmark
Siden begyndelsen af 1990'erne har New Public Management inspirerede styringsmodeller i stigende omfang erstattet rammebudgetter som den dominerende styringsmodel for sygehusydelser. Amterne har, dels frivilligt, dels på initiativ fra skiftende regeringer, søgt at implementere nye styringsformer, blandt andet med henblik på at øge konkurrence, effektivitet og aktivitet i sygehussektoren.
Udskriv Del på
Forfattere: Anders Blædel Lassen og Jakob Kjellberg
Udgivet: Februar 2004

Fra plan til marked

Nærværende rapport søger at beskrive og analysere nogle generelle tendenser, indledt fra en kortlægning af amternes anvendelse af New Public Management inspirerede styringsformer i deres respektive sygehusvæsener.

Rapporten dækker perioden fra starten af 1990'erne og frem. Dog er der lagt særlig vægt på situationen i 2003 - altså umiddelbart før implementeringen af øget takststyring samt af udgivelsen af Strukturkommissionens rapport i 2004. Udviklingen analyseres gennem New Public Management begrebet, der karakteriseres af en række forskellige forvaltningsmæssige elementer.

Disse kan inddeles i to hovedkategorier, der udgøres hhv. organisations- og markedsorienterede styringsredskaber. Ud fra rapporten kan det konkluderes at amterne først og fremmest har taget de organisationsmæssige redskaber til sig. Udmøntningen er typisk en form for mål- og resultatstyring, ofte på basis af skriftlige, interne kontrakter.

Med hensyn til de mere markedsprægede redskaber, er implementeringen sket i et mere adstadigt tempo. Det har desuden i langt overvejende grad været statslige initiativer, der ligger til grund for en større brug af disse. Det gælder eksempelvis lovgivningen om frit valg af sygehus samt kravene til aktivitetsbaseret afregning af statslige puljemidler til ekstra aktivitet.

Dog er eksempelvis samarbejde med den private sektor baseret på frivillige aftaler i de enkelte amter, og efterhånden temmelig udbredt på især det ikke-kliniske område.

Rapporten er bygget op omkring en kortlægning af de enkelte amters brug af styringsredskaber i forhold til deres sygehusvæsen. Hoveddokumentet gennemgår de generelle hovedtendenser, mens en kort beskrivelse for hvert enkelt amt er henlagt i bilag.

Der er for hvert amt en kort beskrivelse af styringsmodeller med sætlig fokus på 2003. Desuden er der kort perspektiveret til igangværende og kommende reformer, blandt andet med henblik på implementeringen af øget takstfinansiering  i 2004.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområder: Økonomi og administration, Sundhed