KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Avisartikel

Gevinst med flere højtuddannede (replik)

Regnestykke. Når stigende produktivitet og færre på overførselsindkomst regnes med, belaster det ikke de offentlige finanser, at 60 procent af de unge får en videregående uddannelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Hans Hummelgaard og Mette Wier
Udgivet: 30. april 2012

Gevinst med flere højtuddannede (replik)

For et højindkomstland som Danmark er den eneste langtidsholdbare måde at klare sig i den internationale konkurrence at have en så højtuddannet og produktiv arbejdskraft som muligt. DEA's analyse peger imidlertid på en meget væsentlig problemstilling: Det har stor økonomisk betydning, hvordan antallet af højtuddannede øges.

I jo højere grad antallet kan øges ved at mindske frafaldet på uddannelserne, desto bedre hænger det sammen samfundsøkonomisk. Som DEA ganske rigtigt påpeger, er det dog urealistisk, at 60 pct.-målsætningen kan nås ved kun at mindske frafaldet på de videregående uddannelser. En kombination af en reduktion af frafaldet og en forøgelse af optaget er det mest realistiske - altså scenarie 3, som DEA beskriver. Men DEA's beregninger, som DREAM har gennemført, viser faktisk, at det godt kan lade sig gøre at nå 60 pct.-målsætningen uden at belaste de offentlige finanser.

Øget produktivitet og færre på overførsel

Det fremgår af beskrivelsen af beregningerne på DEA's og DREAM's hjemmesider, at DREAM har gennemført to beregninger i forbindelse med scenarie 3. I den beregning, som ikke omtales i artiklen ( scenarie 3b), forudsættes en vis stigning i produktiviteten som følge af, at der kommer flere med en videregående uddannelse. Som det også anføres af DEA, viser undersøgelser, at videregående uddannelse giver højere produktivitet.

De højere lønninger og beskæftigelse, som produktivitetsstigninger giver anledning til, medfører øgede skatter og afgifter samt mindre offentlige udgifter til bl. a. førtidspension og kontanthjælp. Herved forbedres den finanspolitiske holdbarhed med 0,8 mia. kr. årligt i scenarie 3b. Det er således realistisk muligt at nå 60 pct.-målsætningen, uden at det belaster de offentlige finanser.

Færre ufaglærte er godt

I alle DEA/ DREAM's scenarier mindskes antallet af ufaglærte - dvs. personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. De seneste årtiers udvikling på arbejdsmarkedet viser, at der hver dag nedlægges ufaglærte job uanset konjunktursituationen. Det må derfor anses som en entydigt positiv effekt af 60 pct.-målsætningen, at antallet af ufaglærte mindskes.

Nye græsgange for højtuddannede

Som påpeget af DEA vil et stort antal nye højtuddannede skulle skaffe sig et arbejde også på områder, hvor der sandsynligvis ikke tidligere har været tradition for at beskæftige højtuddannede. Fleksibilitetsanalyser viser imidlertid, at når der bliver flere med givne uddannelser, vil de efterhånden finde job på nye områder. Det bliver næppe til samme løn, men højtuddannede vil under alle omstændigheder være bedre stillet end de ufaglærte, der på grund af de høje mindstelønninger kun har ringe mulighed for at gå ned i løn og dermed bliver skubbet helt ud af arbejdsmarkedet.

Type: Avisartikel, Berlingske, Politiko, 30. april
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge