KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Din Indgang – Et nyt tilbud?

Evaluering af forsøg med rehabilitering, peer-støtte og frivillighed til nye borgere på psykiatri- og handicapområdet i Fredericia Kommune
I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind til kommunen fra gaden og få hjælp med det samme. Hjælpen har fokus på forebyggelse, rehabilitering og peer-støtte. VIVE har evalueret forsøget et år efter projektopstart. Evalueringen viser, at både borgere og medarbejdere ser Din Indgang som en god forebyggende indsats, men at der er behov for en ekstra indsats over for de borgere, der ikke henvender sig af sig selv.
Udskriv Del på

Din Indgang – Et nyt tilbud?

I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind til kommunen fra gaden og få hjælp med det samme. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Fredericia Kommunes indsats Din Indgang blev etableret i september 2016. Her kan alle borgere med handicap, sindslidelser og sociale problemstillinger henvende sig, hvis de har brug for hjælp fra kommunen. Baggrunden for tilbuddet er et ønske fra kommunens side om at møde borgerne på en ny måde med fokus på borgerens ressourcer, en hurtig forebyggende indsats, peer-støtte og frivillighed. Målet har været at hjælpe flere borgere for de samme penge og at skabe både bedre og mindre ressourcekrævende forløb.

VIVE har foretaget en kvalitativ evaluering i tre etaper i løbet af projektets opstartsår. Fokus har været på, hvorvidt implementeringen af den nye indsats er lykkedes, samt hvordan borgere og medarbejdere oplever udbyttet af indsatsen.

Evalueringen viser, at Voksenservice i Fredericia Kommune i vid udstrækning er kommet i mål med at implementere Din Indgang. Både borgere, pårørende, medarbejderne og samarbejdspartnere er er tilfredse med indsatsen, der på mange måder betragtes som en kvalitetsforbedring i forhold til de indsatser, kommunen tidligere har tilbudt borgere på psykiatri- og handicapområdet. Trods den grundlæggende tilfredshed gør evalueringen opmærksom på en række forbedringsmuligheder.

Sådan fungerer indsatsen

Din Indgang er et rækkehus, der er lokaliseret på havnen i Fredericia og indrettet med henblik på at skabe en hyggelig atmosfære. Når borgere med handicap, sindslidelser og sociale problemstillinger har brug for hjælp fra Fredericia Kommune, kan de henvende sig personligt hos Din Indgang.

Her bliver de hjulpet med det samme. Hjælpen består enten af et skræddersyet et forløb i op til 20 uger, eller bliver henvist videre til en myndighedsafdeling, der kan afklare deres behov for eksempelvis bostøtte eller botilbud. Forløbene skræddersys i forhold til den enkelte borgers formulerede mål og sammensættes af enten gruppeaktiviteter og/eller individuelle coachsamtaler, som bliver varetaget og faciliteret af medarbejderne i Din Indgang. Indtil oktober 2017 har 186 borgere været igennem et forløb i Din Indgang, og 14 af borgerne er vendt tilbage, efter deres forløb er afsluttet.

Konklusion

Din Indgang blev formuleret som et alternativ til traditionel social forvaltningspraksis. Ambitionen var, at indsatsen i udgangspunktet skulle:

  • tilbyde personlig her-og-nu-hjælp baseret på personligt fremmøde frem for lange skriftlige sagsbehandlingsprocedurer
  • byde borgerne velkommen af en vært med egne brugererfaringer (dvs. en peer-medarbejder) frem for en sagsbehandler
  • tage afsæt i borgernes individuelle mål og drømme frem for problemer
  • tilbyde fleksible og skræddersyede forløb frem for præ-designede pakketilbud
  • tilbyde ad hoc-hjælp, grupper og individuel coaching
  • basere sig på mindre omfattende dokumentationsværktøjer
  • fokusere på muligheder i frivillighedslivet og civilsamfundet.

 

VIVEs evaluering viser, at langt de fleste af ovenstående grundelementer er blevet implementeret og kendetegner dagligdagen i Din Indgang. Det er lykkedes at få langt de fleste voksne borgere, der henvender sig med handicap og sindslidelser, igennem Din Indgang. Kun omkring seks procent af borgerne har ikke været i kontakt med Din Indgang, før de får et tilbud i kommunen. Ligeledes er det også blot kun omkring seks procent, der ledes fra Din Indgang til myndighedsafdelingen inden for de første fire uger.

Borgere, pårørende, medarbejderne i Din Indgang og samarbejdspartnere er enige om, at Din Indgang er en god forebyggende indsats, der udvider serviceniveauet for de borgere, som tidligere ville have fået afslag på hjælp fra kommunen. De opsøgende medarbejdere – støtte-kontakt-personer (SKP’ere), der sidder i Din Indgang – oplever samtidig, at nogle af de særligt udsatte borgere finder det lettere at henvende sig til kommunen, fordi de ser Din Indgang som et trygt sted.

Evalueringen finder også opmærksomhedspunkter i forhold til Fredericia Kommunes videre arbejde med Din Indgang. For det første bør kommunen arbejde for at skabe et tættere samarbejde mellem Din Indgang og andre afdelinger i kommunen, for eksempel jobcenteret. For det andet vil det være en fordel, hvis kommunen styrker det opsøgende arbejde over for de borgere, der ikke henvender sig til Din Indgang af sig selv. For det tredje skal kommunen finde den rette form og niveau for dokumentation. Og for det fjerde ligger der en udfordring i at finde den rette måde at inddrage frivillige og peer-medarbejder i Din Indgang på.

Anbefalinger

VIVE anbefaler fortsat fokus på og dialog om videreudvikling af konceptet Din indgang i Fredericia Kommune. Herunder anbefaler vi, at kommunen afklarer, hvornår og hvordan den udekørende funktion, som har til formål at køre ud og afklare sårbare borgere i deres hjem, hensigtsmæssigt tages i anvendelse.

VIVE anbefaler samtidig, at Fredericia Kommune arbejder målrettet med at etablere en god dialog baseret på gensidig respekt mellem Din Indgang og samarbejdspartnerne i Voksenservice samt på jobcenteret. Din Indgang er i vid udstrækning formuleret i opposition og som alternativ til traditionel forvaltningspraksis – og det har vist sig at være en udfordring for samarbejdet. Derfor anbefaler VIVE, at der i den videre udvikling af indsatsen på socialområdet i Fredericia Kommune arbejdes aktivt på at forbedre samarbejdet med afsæt i borgerens behov.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af et evalueringsforløb, der er foregået i tre etaper: Omkring etableringen af Din Indgang i september 2016, cirka fire måneder efter implementeringen og et år efter implementeringen. I alle tre evalueringsrunder har vi foretaget kvalitative interview med henholdsvis 23, 16 og 24 personer (borgere, pårørende og medarbejdere), der enten kommer i eller samarbejder med Din Indgang. Desuden har vi i evalueringsrunde 2 og 3 også foretaget observationer. 

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, Køvbenhavn
Hvem har finansieret: Fredericia Kommune
Vidensområder: Social, Sundhed