KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Ressourcetildelingsmodel for almen undervisning af elever med særlige behov

Folkeskolers socioøkonomiske udgiftsbehov til inkluderende specialundervisning i Københavns Kommune
VIVE har udarbejdet en model til fordeling af midler til elever, som har behov for ekstra støtte i den almene undervisning i Københavns Kommune. Modellen viser, at de enkelte skolers samlede ressourcebehov ikke kun afhænger af skolens elevtal, men også af elevernes socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Seier Petersen
Udgivet: August 2017

Ressourcetildelingsmodel for almen undervisning af elever med særlige behov

Der er stor forskel i det forventede behov for inkluderende specialundervisning pr. elev fra skole til skole i Københavns Kommune. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har bedt VIVE om at udarbejde en model til fordeling af midler til elever med særlige behov i normalklasser. Denne type elever har meget forskelligartede behov, men fælles for dem er, at man forventer, at de skal have ekstra støtte i mindre end 9 timer om ugen. Derfor er de ikke omfattet af reglerne for segregeret specialundervisning. Støtten foregår i de normale folkeskoleklasser, og derfor betegnes disse elever som inkluderede specialundervisningselever.

Formålet med modellen er at sikre, at pengene fordeles, så de skoler, som forventes at have det største behov for inkluderende specialundervisning blandt sine elever, også får tildelt de fleste ressourcer.

Modellen tager hensyn til de socioøkonomiske og sundhedsmæssige forskelle mellem skolernes elever, når de forventede behov for inkluderende specialundervisning bliver beregnet.

Konklusion

Modellen viser, at der er stor forskel i det forventede behov for inkluderende specialundervisning pr. elev fra skole til skole i Københavns Kommune. Behovet for inkluderende specialundervisning er således næsten fem gange så stort på skolen med det største forventede behov sammenlignet med skolen med det mindste forventede behov.

På den baggrund har VIVE udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne til inkluderende specialundervisning mellem skolerne i Københavns Kommune. VIVEs forslag fordeler ressourcerne anderledes, end hvis midlerne blev fordelt jævnt efter elevtallet. Skoler, som har en stor andel elever med et forventet behov for inkluderende specialundervisning, vil således få et højere beløb pr. elev end skoler med en lille andel.

Metode

Elevernes forventede behov for særlig støtte vurderes ud fra en statistisk model. Modellen viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage specialundervisning.

Der eksisterer ikke valide oplysninger for, hvilke elever der på landsplan modtager inkluderende specialundervisning. Derfor tages der udgangspunkt i en statistisk model, der estimerer sandsynligheden for, at den enkelte elev får segregeret specialundervisning – det vil sige undervisning i en specialklasse eller på en specialskole. En elevs sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning anvendes dermed som indikator for elevens behov for inkluderende specialundervisning.

Den statistiske model kan herefter anvendes til at forudsige behovet for inkluderende specialundervisning på de enkelte skoler. VIVEs model udgør dermed et faktabaseret bud på det samlede ressourcebehov for hver københavnsk folkeskole i forbindelse med inkluderende specialundervisning.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration