KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Analyse af ungeindsatsen i Billund Kommune

Billund Kommune har en omfattende og kompleks tilbudsvifte til unge mellem 15 og 30 år, som skal have hjælp til at komme i gang med en uddannelse eller et job.  Det stiller store krav til koordination, viser en analyse, som KORA har udarbejdet for kommunen. 
Udskriv Del på

Analyse af ungeindsatsen i Billund Kommune

Afdækningen viser blandt andet, at der foregår omfattende koordination og samarbejde mellem de forskellige tilbud, men at organiseringen af den samlede tilbudsvifte er kompleks. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Billund Kommune ønsker at optimere indsatsen på ungeområdet i de kommende år. Målet er, at flere af kommunens unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Billund Kommune har derfor bedt KORA om at lave en analyse af kommunens forskellige tilbud til børn, unge og voksne i alderen ca. 15-30 år. Analysen skal bidrage til, at kommunen kan udvikle en strategi for, hvordan området skal organiseres, så de kan give tilbud ud fra en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig tilgang. Samtidig ønsker kommunen at sikre, at tilbuddene i størst mulig udstrækning hviler på et evidensbaseret grundlag, det vil sige på baggrund af den nationale forskning og praksis på området. Analysen rummer derfor også en gennemgang af den eksisterende forskning på området.

Konklusion

Analysen præsenterer en samlet afdækning af tilbudsviften i Billund Kommune og en beskrivelse af de individuelle tilbud. Desuden gennemgår analysen, hvilke opgaver der er såkaldte ’skal-opgaver’, som er direkte normeret i loven, og hvilke opgaver der er ’kan-opgaver’. Det vurderes, at Billund Kommune har et dækkende tilbud til aldersgruppen.

Afdækningen viser, at der foregår omfattende koordination og samarbejde mellem de forskellige tilbud, men at organiseringen af den samlede tilbudsvifte er kompleks. Afdækningen viser også, at der er stor forskel på, i hvilket omfang de forskellige tilbud baserer sig på evidens og dokumentation af effekter.

Anbefalinger

På baggrund af analysen anbefales det, at Billund Kommune:

  • Fastholder det samlede overblik over tilbud, som analysen har tilvejebragt.
  • Anlægger et helhedsblik på borgeren på tværs af afdelinger og forvaltninger. Især bør der være en særlig opmærksomhed på forudsigelige skift og overgange mellem tilbud og forvaltninger.
  • Har fokus på, at der fremadrettet er behov for dokumentation af virkninger og brug af data.

Metode

Analysen baserer sig på flere datakilder:

  • En individuel dataindsamling fra 32 forskellige tilbud i Billund Kommune (tilbudsviften), der afdækker hvert enkelt tilbuds virke inden for udvalgte områder. Derudover afdækkes også en række eksterne tilbud, der ikke indgår i analyserne.
  • Desk research og opfølgende dataindsamling via kontakt med Billund Kommune for at afklare tvivl og mangler ved afdækningen af tilbud.
  • Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra de identificerede tilbud for at afdække forskellige syn på styrker og svagheder ved den aktuelle tilbudsvifte.
  • Et litteraturstudie af tilbud og indsatser rettet mod målgruppen af unge mellem 15 og 30 år.
  • Et valideringsseminar i januar 2017, hvor analysens foreløbige resultater blev præsenteret. Diskussioner og kommentarer til resultaterne er efterfølgende blevet indarbejdet i analysen. Deltagergruppen bestod af de samme repræsentanter fra identificerede tilbud som i de afholdte fokusgruppeinterview, suppleret af ledere fra relevante afdelinger samt udvalgte medlemmer af direktionen.
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Billund Kommune
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social, Børn og unge
Kontakt

Niels Ejersbo

Seniorforsker

6011 3193 / niej@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev