KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Litteraturreview af effektanalyser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Der er store forskelle i effekter af voksen- og efteruddannelse afhængigt af landekontekst, uddannelsestyper og uddannelsesdeltagere, viser denne undersøgelse. Et gennemgående resultat er dog, at de kortsigtede effekter på løn og beskæftigelse oftest er negative for ledige, mens der i en række lande findes positive effekter på længere sigt. For beskæftigede er der relativt få studier og dermed større usikkerhed omkring effekter af voksen- og efteruddannelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Nielsen Arendt, Rasmus Trap Wolf og Mette Verner
Udgivet: Juni 2017

Litteraturreview af effektanalyser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen

På længere sigt peger de danske studier på, at efteruddannelse til ledige ikke har positiv effekt på de lediges beskæftigelse. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet har bedt KORA udføre dette litteraturstudie, som sammenfatter viden om effekter af forskellige typer af voksen- og efteruddannelsesindsatser i Danmark og en række sammenlignelige lande.

De studier, der er inddraget i reviewet, er undersøgelser, der estimerer effekter af voksen- og efteruddannelse (VEU) i bred forstand. Der indgår således både studier af almen VEU, erhvervsrettet VEU og videregående VEU samt andre kurser med et erhvervsrettet sigte, der er målrettet voksne.

Rapporten indgår som en del af baggrundsmaterialet for regeringens ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse.

Resultater

Hovedresultaterne er, at der både for de danske, norske, svenske og tyske studier findes stærk evidens for, at efteruddannelse til ledige har fastholdelseseffekt i forhold til deres beskæftigelse. I Tyskland stiger fastholdelseseffekten med uddannelsens længde. Fastholdelseseffekten betyder, at det er væsentligt at vurdere de samlede beskæftigelseseffekter over et vist tidsrum.

På længere sigt (over to år) peger resultaterne i de danske studier på, at der er stærk evidens for, at efteruddannelse til ledige ikke har positiv effekt på de lediges beskæftigelse. Omvendt ses ud fra svenske og norske studier stærk evidens for, at efteruddannelse til ledige har positiv effekt på de lediges beskæftigelse på lang sigt. Der findes stærk evidens for en positiv effekt for de lediges fremtidige lønindkomst i studierne for de øvrige nordiske lande.
Ser man på længden af uddannelse, er der stærk evidens for positive effekter af lidt længere kurser med varighed op til seks måneder og moderat evidens for positive effekter af omskoling for ledige.

Studiet viser ikke sikker viden om effekten af efteruddannelse til beskæftigede i Danmark, Sverige eller Norge på løn og fremtidig beskæftigelse, mens der i Tyskland er moderat evidens for positive effekter af efteruddannelse til beskæftigede i forhold til at fastholde dem i beskæftigelse.

Metoder

Litteraturreviewet har indsamlet effektstudier af voksen- og efteruddannelse for Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Schweiz. Blandt de inkluderede studier opdeles deltagerne på beskæftigede og ledige. Derudover findes andre inddelinger i de forskellige studier, for eksempel efter køn, forskellige niveauer af forudgående uddannelse, etnisk herkomst m.m.

Uddannelsesindsatserne, der indgår i studierne, er almen VEU, erhvervsrettet VEU og videregående VEU. Dog er afgrænsningen af studier på baggrund af typen af uddannelse en udfordring af flere grunde. Blandt andet er det svært at foretage en præcis afgrænsning af uddannelser i andre lande, idet uddannelsessystemerne varierer fra land til land.

Indsamlingen af studier har ikke været afgrænset af specifikke udfaldsmål. En stor del af studierne fokuserer primært på effekter af voksen- og efteruddannelse på deltagernes løn/indkomst og ledighed/beskæftigelse. Men der indgår også enkelte studier med andre udfaldsmål som for eksempel selvforsørgelse, forskellige former for mobilitet, tilbagetrækningsalder, effekter på eksempelvis virksomheder, fortrængning mv. Effekterne opdeles desuden i kort- og langsigtseffekter.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev