KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer

Evaluering af UPGRADE
Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer udvikler de unges kompetencer i dansk og matematik, og forløbene skaber overgange til erhvervsuddannelserne for cirka hver tredje deltager. KORA har undersøgt implementeringen og resultaterne af Region Hovedstadens udviklingsprojekt UPGRADE, som er løbet fra 2014 til 2016 på tre VUC’er i regionen.  
Udskriv Del på

Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer

Ved projektets afslutning er der gennemført 13 forløb for i alt 260 unge på tre VUC-er – et i Nordsjælland, et i Vestegnen og et i Lyngby. Evalueringen peger på, at der er store forskelle på forløbenes implementering i de tre kredse. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

UPGRADE blev igangsat af Region Hovedstaden på baggrund af en undersøgelse, som blev gennemført i 2013. Den viste, at cirka 30.000 unge i Region Hovedstaden hverken var i uddannelse eller job og ikke havde gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Regionen ønskede med UPGRADE at sikre, at unge med faglige og personlige udfordringer fik lettere ved at begynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er blevet til sideløbende med reformen af erhvervsuddannelserne og dens adgangskrav om minimum karakteren 02 i dansk og matematik, som blev implementeret i august 2015.

Målgruppen for UPGRADE er unge mellem 18 og 30 år, der er interesseret i at gennemføre en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene. De unge er visiteret ud fra deres behov for en fokuseret indsats, der både adresserer faglige og personlige udfordringer. UPGRADE-forløbene har en varighed af 7 eller 14 uger og består af tre elementer:

  • Undervisning i dansk og matematik på G-niveau
  • Systematisk personlig kompetenceudvikling
  • Afklaring af videre uddannelse igennem brobygningselementer og besøg på erhvervsskoler.

Københavns VUC har varetaget projektledelsen for UPGRADE, som har været organiseret med brug af lokale kredssamarbejder bestående af repræsentanter fra VUC, det lokale jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Konklusion

Ved projektets afslutning er der gennemført 13 forløb for i alt 260 unge på tre VUC-er – et i Nordsjælland, et i Vestegnen og et i Lyngby. Evalueringen peger på, at der er store forskelle på forløbenes implementering i de tre kredse. Blandt andet er forløbene i Nordsjælland på 7 uger, mens de i Vestegnen og Lyngby er på 14 uger.

Fælles for UPGRADE-forløbene er imidlertid, at der er tale om mindre hold, hvor der i sammenligning med ordinære avu-hold (almen voksenuddannelse) er flere lærerressourcer pr. kursist, en fast klassestruktur og stor vægt på dannelse af relation mellem kursist og lærer.

Evalueringen viser, at UPGRADE-kursister på tværs af kredsene oplever at rykke sig fagligt. Det bekræftes af de unges testresultater, som peger på, at UPGRADE-forløbene skaber en progression i forhold til kursisternes dansk- og matematikkompetencer. Udviklingen er størst i matematik, hvor kursisternes niveau som udgangspunkt også er dårligst.

Evalueringen peger endvidere på, at UPGRADE-forløbene giver de unge et boost af selvtillid og mod på at stille spørgsmål i timerne. I forhold til kursisternes overgange til erhvervsuddannelserne fremgår det af evalueringen, at 29 procent af i alt 196 UPGRADE-kursister, som det har været muligt at opgøre tallene for, er begyndt på en erhvervsuddannelse senest tre måneder efter UPGRADE-forløbet. 32 procent er påbegyndt en erhvervsuddannelse inden for seks måneder og 35 procent inden for et år.

Der er stor variation i overgangene set i forhold til kredse og perioder. Gennemsnitligt set er der imidlertid en signifikant større andel af UPGRADE-kursister sammenlignet med kontrolgruppen af avu-kursister, som kommer i gang med en erhvervsuddannelse inden for tre måneder.

Resultaterne skal ses i forhold til, at UPGRADE-kursister ifølge interview med centrale aktører i projektet vurderes at være en mere socialt og fagligt udfordret gruppe end ordinære avu-kursister.

Anbefalinger

Evalueringen af UPGRADE bidrager med viden, som kan anvendes i andre typer af læringsforløb målrettet unge med faglige og sociale udfordringer.

Evalueringen understreger ikke mindst vigtigheden af målgruppens behov for et trygt læringsmiljø og undervisere, som møder de unge med tillid, åbenhed og stor tålmodighed. Den viser endvidere, at et trygt læringsmiljø godt kan gå hånd i hånd med målinger og test, men det anbefales, at testresultater bliver fulgt op af en personlig feedback til den enkelte unge.

KORAs evaluering peger derudover på, at en individuelt tilrettelagt undervisning med fordel kan kombineres med klasserumsundervisning og et fokus på det sociale fællesskab i klassen med blandt andet bordgrupper, gruppearbejde og sidemandsoplæring. Fokus på kursisternes sociale fællesskab vurderes således at fremme trivslen blandt de unge og bidrage til et trygt læringsmiljø.

Endelig vurderer KORA, at UPGRADE-forløbene viser vigtigheden af at skabe nogle sammenhængende forløb for de unge, der tager udgangspunkt i den enkelte unges behov. Til det bidrager et vellykket samarbejde imellem de aktører, som har med de unge at gøre, herunder vejledere, undervisere og jobcentre.

Metode

Evalueringen er baseret på et mixed-method-design med inddragelse af såvel kvalitative som kvantitative data. Evalueringen af projektets implementering er fortrinsvis baseret på UPGRADEs skriftlige materiale, interview med projektledere, kredskoordinatorer, kursister, vejledere og undervisere samt observationer af UPGRADE-forløb i to kredse i foråret 2015 og foråret 2016.

KORA har prioriteret at gå i dybden med kreds Nordsjælland og kreds Vestegnen, som begge har været med i UPGRADE-projektet fra begyndelsen i modsætning til kreds Lyngby, der havde sit første UPGRADE-forløb i efteråret 2015. Endvidere afspejler kreds Nordsjælland og kreds Vestegnen variationen i UPGRADE-forløbene, som her var af henholdsvis 7 og 14 ugers varighed.

Evalueringen af projektets resultater er fortrinsvis baseret på kvantitative data indsamlet i kredsene, herunder fremmødeprotokoller, prøveresultater i dansk og matematik samt kursisterne besvarelser af spørgeskemaer med fokus på deres personlige kompetenceudvikling. Endvidere er evalueringen baseret på registerdata til afdækning af kursisternes overgange til erhvervsuddannelserne.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: KVUC
Hvem har finansieret: Region Hovedstaden
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge
Kontakt

Mette Slottved

ORLOV, Seniorprojektleder

2270 3346 / mesl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev