KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber”

2. måling vinter 2016
Projektet er udviklet og gennemføres af Randers og Aarhus Kommuner, der ønsker at styrke elevernes læring og trivsel gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber. KORAs midtvejsmåling fokuserer på, hvordan skolerne arbejder med Professionelle Læringsfællesskaber, og hvilke faktorer der fremmer og hæmmer udviklingen af praksis.
Udskriv Del på

Projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber”

Undersøgelsen tyder på, at der ikke er én rigtig måde at arbejde med de professionelle læringsfællesskaber på. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

Professionelle Læringsfællesskaber introducerer skolerne i Randers og Aarhus Kommuner for en ny måde at samarbejde på, der stiller store krav til åbenhed og fælles praksis.
Midtvejsmålingen viser, at skolerne er kommet godt i gang med at arbejde med Professionelle Læringsfællesskaber, og at der er et godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde. Undersøgelsen indikerer, at arbejdet har potentiale til at understøtte samarbejdskulturen og styrke teamsamarbejdet på skolerne ved at give plads til drøftelser af didaktik og elevernes læring.

Undersøgelsen tyder på, at der ikke er én rigtig måde at arbejde med de professionelle læringsfællesskaber på. Dog ser det ud til, at en meget struktureret tilgang til arbejdet og en tydelig prioritering fremmer arbejdet med praksisudviklingen. Modsat peger de interviewede ledere og medarbejdere blandt andet på, at de mange forandringer på folkeskoleområdet og manglen på tid vanskeliggør arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber.

Anbefalinger

Der er fortsat brug for et aktivt fokus på arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber på skolerne, og man må forvente, at det tager tid, før samarbejdet på skolerne generelt foregår i professionelle læringsfællesskaber. Derfor er det vigtigt, at arbejdet får tid til at blive solidt forankret i skolernes praksis.

Aarhus og Randers Kommuner kan med fordel fastholde et tydeligt fokus på, hvordan de professionelle læringsfællesskaber omsættes og nyttiggøres i praksis, og de kan støtte lederne i at arbejde struktureret med de professionelle læringsfælleskaber på en måde, der giver mening på den enkelte skole.


Fremadrettet er der et stort udviklingspotentiale i forhold til ledernes brug af data i deres feedback til medarbejderne. Ved at være rollemodeller på dette område kan lederne understøtte arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber. Der er desuden behov for at sætte fokus på, hvordan tankegangen i de professionelle læringsfællesskaber kan slå igennem ude i klasselokalerne.

Endelig kan man desuden sætte fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Der er endnu ikke sket en tydelig udvikling på dette område, og der er behov for, at skolerne udtænker modeller for, hvordan samarbejdet og koordineringen kan foregå i praksis.

Baggrund

Projektet omfatter folkeskolerne i to af Aarhus Kommunes otte områder og alle folkeskoler og specialskoler i Randers Kommune. Projektets mål er at udvikle en stærk læringskultur, hvor teams arbejder med elevernes læring og trivsel med afsæt i data. Projektets konkrete mål er, at:

  • Elevernes læring og trivsel øges
  • Pædagogiske medarbejdere kan lede læring på datainformeret grundlag
  • Ledere kan lede på datainformeret grundlag
  • Ledere kan understøtte udviklingen af professionelle læringsmiljøer gennem en robust og professionel ledelseskultur
  • Organisationen (i Aarhus: skolerne i de to områder) kan arbejde sammen om at øge elevernes udbytte af læringen
  • Organisationen (i Aarhus: skolerne i de to områder) har fælles sprog, værdier og standarder for professionel praksis.

Metode

Midtvejsnotatet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere på de 29 deltagende skoler og på interview på fire skoler. De fire skoler, hvor der er foretaget interview, er udvalgt ud fra et ønske om at opnå maksimal variation i skolernes udgangspunkt for at arbejde med Professionelle Læringsfællesskaber.
De fire skoler er gennemgående i de kvalitative undersøgelser i evalueringens tre nedslag. Der er i alt interviewet 15 ledelsesrepræsentanter, 22 medarbejdere og 12 elever på de fire skoler. Dataindsamlingen er gennemført i december 2016.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Vidensområde: Børn og unge