KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Helhedsorienteret indsats for udsatte familier

En analyse med udgangspunkt i erfaringer fra Furesø Kommune
I Furesø har en helhedsorienteret indsats for udsatte familier givet forældrene en lidt højere livskvalitet, og børnene har fået bedre fritidsforhold og venskaber. Men forældrene er ikke kommet i beskæftigelse, og de kommunale udgifter har været lidt større end for sammenlignelige grupper. Det viser KORAs evaluering.
Udskriv Del på

Helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Indsatsen løb som et udviklingsprojekt fra 2013-2016. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Furesø Kommune har ønsket at give udsatte familier en bedre trivsel. De har derfor gennemført et projekt, hvor de gennem et helhedssyn på de udsatte familier har sat ind over for hele familiens problemer.

Indsatsen har været organiseret med tværgående familiekoordinatorer, en samlet helhedsorienteret plan for familien, og netværksmøder for alle relevante medarbejdere i kommunen. Indsatsen løb som et udviklingsprojekt fra 2013-2016. KORA har givet projektstøtte undervejs og har evalueret projektet.

Konklusion

Evalueringen viser, at de voksne i familien har fået en lidt højere livskvalitet, uden at det dog på kort sigt har resulteret i en højere beskæftigelse. Der har været et svagt fald i andelen af voksne på kontanthjælp, men et tilsvarende fald ses også i kontrolgrupperne.

I forhold til børnene i familien er der positive resultater af indsatsen, hvor børnene har fået bedre fritidsforhold og bedre venskaber. Der ses et fald i antallet af børnesager i form af børnefaglige undersøgelser, i antallet af underretninger og et fald i omfanget af skolefravær.

Familierne har generelt været glade for familiekoordinatorens arbejde og oplever, at der er blevet lyttet til og handlet på deres ønsker. Familierne har også været glade for udarbejdelsen af en samlet plan for hele familien med en oversigt over indgåede aftaler, en oversigt over familiens netværk, et overblik over familiens planer og indsatser og en aktuel status over familien.

For kommunen har det dog været vanskeligt at afgrænse familiekoordinatorrollen og at skabe et godt tværfagligt samarbejde omkring familien med udgangspunkt i familieplanen. Sagsbehandlingen varetages i mange forskellige forvaltninger, og den kommunale organisation har ikke været gearet til at arbejde helhedsorienteret og koordineret med udgangspunkt i den enkelte families situation.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af både kvantitative og kvalitative metoder.

De kvantitative analyser i rapporten er baseret på data fra flere forskellige kilder. Der indgår data om indsatsgruppen og kontrolgruppen fra Furesø Kommune fra kommunens økonomisystem og registreringer af sociale sager og skolefravær. Der indgår også data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) omkring arbejdsmarkedstilknytning. Derudover indgår en række progressionsmål for de voksne og børnene. Lignende data er inddraget fra Hørsholm Kommune (dog ikke progressionsdata), som har fungeret som ekstern kontrolgruppe i undersøgelsen.

Der er blevet foretaget en række interview (i alt 27 interview) med borgere, medarbejdere i kommunen, medarbejdere fra den helhedsorienterede indsats samt ledere i kommunen. Derudover er der gennemført nogle observationer fra bl.a. netværksmøder.

Baggrund

Furesø Kommune og KORA søgte i 2014 midler til at gennemføre en helhedsorienteret indsats over for udsatte familier. Midlerne blev bevilliget af Beskæftigelsesministeriet og det daværende Social- og Indenrigsministerium frem til udgangen af 2016. KORA har i denne periode haft ansvaret for at yde processtøtte til indsatsen samt at evaluere indsatsen.

Der blev i sommeren 2014 etableret et tværfagligt projektteam med navnet ”Familiens Fremtid”, og der blev etableret en fysisk lokalitet, der rummede en projektleder, tre til fire familiekoordinatorer og en til to administrative medarbejdere. Centralt for indsatsen i Furesø Kommune var etablering af nogle fælles funktioner og redskaber for at understøtte en helhedsorienteret indsats, herunder navnlig en familiekoordinatorfunktion og en fælles familieplan.

I løbet af projektet udviklede Furesø Kommune og KORA en række procesredskaber, som kommunen benyttede i indsatsen for de udsatte familier. Du kan finde disse procesredskaber her.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Beskæftigelsesministeriet og det daværende Social- og Indenrigsministerium.
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev