KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hvad ved vi om brugerbetaling og efterspørgsel efter voksentandpleje?

Del I: Systematisk litteraturgennemgang af effektstudier af brugerbetaling og aflønningsmodeller
Brugerbetaling for tandplejen har en betydning for, hvor ofte borgeren går til tandlægen, og for hvilke tandplejeydelser borgeren efterspørger. Dette gælder især personer med lave indkomster. Det spiller også ind på borgerens brug af tandpleje, hvordan man vælger at aflønne tandlægerne. Det viser KORAs litteraturstudie om, hvilken effekt brugerbetaling og forskellige aflønningsmodeller har for efterspørgslen efter og brugen af tandpleje. 
Udskriv Del på
Forfattere: Astrid Kiil, Christine Skovgaard og Lone Bilde
Udgivet: Februar 2017

Hvad ved vi om brugerbetaling og efterspørgsel efter voksentandpleje?

Der er en tendens til, at folk går mindre til tandlægen, hvis de skal betale for det. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

KORAs studie viser, at brugerbetaling har indflydelse på borgernes efterspørgsel efter tandpleje: Der er en tendens til, at folk går mindre til tandlægen, hvis de skal betale for det. Nogle studier tyder på, at dette især gør sig gældende for folk med lav indkomst.

Dertil kommer, at forskellige aflønningsmodeller (fx fast aflønning eller betaling per ydelse) teoretisk kan tænkes at påvirke tandlægernes faglige praksis og derigennem potentielt også brugen af tandplejeydelser. KORAs gennemgang af en række empiriske studier om emnet peger i retning af, at sammenhængen mellem aflønningsmodel og brug af tandpleje også forekommer i praksis.

Anvendelse

Rapporten bidrager med et opdateret og relativt bredt evidensgrundlag, der kan kvalificere debatten om brugerbetaling for voksentandpleje. Litteraturen kan belyse nogle overordnede sammenhænge, men kan ikke med rimelig præcision og sikkerhed forudsige effekter af konkrete policy-forslag i finansieringen af den danske voksentandpleje.

På trods af denne begrænsning i litteraturen er det dog forfatternes opfattelse, at rapporten kan fungere som udgangspunkt for overvejelser og diskussioner om graden og udformningen af brugerbetaling for voksentandplejen i Danmark.

Baggrund

Rapporten udgør første del af et projekt, der skal undersøge, hvad vi ved om konsekvenserne af brugerbetaling for efterspørgslen efter og brugen af voksentandpleje, og – indirekte – for befolkningens tandstatus. Effekten af brugerbetaling må nødvendigvis forstås i sammenhæng med en lang række faktorer. Blandt andet er det vigtigt at se på, hvordan tandplejen i øvrigt er finansieret, herunder hvordan tandlægerne aflønnes.

Metode

Rapporten er baseret på en systematisk gennemgang af relevante kvantitative effektstudier, der er offentliggjort som videnskabelige artikler i perioden fra 1. januar 2000 til 30. juni 2014. Der er søgt efter litteratur i et bredt udvalg af elektroniske bibliografiske databaser og på relevante hjemmesider, og litteraturgennemgangen er udarbejdet i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer for systematisk litteraturgennemgang.

Flere undersøgelser på vej

I en anden delrapport, som udkommer senere, beskrives en række europæiske landes voksentandplejemodeller. Der ses blandt andet på, hvordan de forskellige lande anvender brugerbetaling i tandplejen, og hvilke erfaringer de har med de forskellige brugerbetalingsformer.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Tandlægefonden
Vidensområder: Social, Sundhed, Økonomi og administration