KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Bedre Veje til Ungdomsuddannelse - Kompetencer og implementering i forberedende tilbud

Delopgave 3
KORA har undersøgt, hvordan der kan skabes effektiv implementering i de forberedende tilbud, og hvilke kompetencer lærere og ledere har brug for. Undersøgelsen peger på behov for kompetenceudvikling i forhold til pædagogik og didaktik, teamsamarbejde og pædagogisk ledelse samt systematisk opfølgning.
Udskriv Del på
Forfattere: Nanna Friche, Niels Matti Søndergaard og Mette Slottved
Udgivet: Februar 2017

Bedre Veje til Ungdomsuddannelse - Kompetencer og implementering i forberedende tilbud

Undersøgelsen peger på et behov for pædagogiske og didaktiske kompetencer hos undervisere i de forberedende tilbud, så man styrker undervisningskvalitet og metoder, som understøtter læring hos målgruppen. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Mange unge kommer sent i gang med en ungdomsuddannelse, falder fra undervejs eller tager flere ungdomsuddannelser. Den tidligere regering har i januar 2016 nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan de unges uddannelsesadfærd kan målrettes, så de unges behov i højere grad tilgodeses, og frafald og dobbeltuddannelse minimeres.

Med henblik på at tilvejebringe et solidt analysegrundlag for ekspertgruppens anbefalinger har det daværende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling igangsat en række analyser, herunder den foreliggende analyse af implementering og kompetenceudvikling i de forberedende tilbud.

Konklusion

Undersøgelsen peger på et behov for pædagogiske og didaktiske kompetencer hos undervisere i de forberedende tilbud, så man styrker undervisningskvalitet og metoder, som understøtter læring hos målgruppen. Relevante kompetencer gælder fx metoder til at undervise anvendelsesorienteret og praksisnært, differentiering af undervisning og tydelig feedback.

Tilsvarende kan kompetenceudvikling rettet mod et godt teamsamarbejde være med til at styrke kvaliteten af undervisningen og smitte positivt af på en række faktorer såsom øget læring blandt elever og kursister, mindre frafald og mindre fravær.

Kompetenceudvikling i teamsamarbejde skal understøttes af pædagogisk ledelse, hvor lederen er klædt på til at sikre, at underviserne har de nødvendige kompetencer i forhold til kerneopgaven, til at sparre med underviserne om deres undervisning og rammerne for den. Derudover er det vigtigt, at de forberedende tilbuds kapacitet i forhold til opfølgning på kvalitet og effekter styrkes.

Endelig viser undersøgelsen, at effektiv implementering i forberedende tilbud skal bero både på et institutionsspecifikt og et tværinstitutionelt perspektiv. For at styrke kvaliteten i forberedende tilbud og skabe bedre veje til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse skal implementering af nye tiltag have et dobbelt fokus på at skabe kapacitet til forandring både i den enkelte institution og i de tværinstitutionelle samarbejder omkring forberedende tilbud.

Undersøgelsen peger på, at implementering kan understøttes med vedholdende ledelsesopbakning, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling i institutionerne.

Anbefalinger

Opgaven peger på en række forhold, der er væsentlige at overveje i forhold til implementering og kompetenceudvikling i de forberedende tilbud. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hovedparten af det empiriske grundlag for denne rapport trækker på viden indsamlet som led i løsningen af en anden delopgave eller er erfaringsbaseret, og derfor har forslag og konklusioner i denne rapport en mere tentativ karakter end i de øvrige projekter, der er gennemført for ekspertgruppen om Bedre veje til ungdomsuddannelse.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af et litteraturreview gennemført i forbindelse med Bedre veje til ungdomsuddannelse - delopgave 2. Derudover er der gennemført kvalitative interview med embedsmænd på området i Undervisningsministeriet 

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge
Kontakt

Mette Slottved

ORLOV, Seniorprojektleder

2270 3346 / mesl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev