KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014

Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg
Notatet omhandler Odsherred Kommunes udgifter, brugertal og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde samt kommunens køb og salg af botilbudspladser i 2010-2014.
Udskriv Del på
Forfattere: Camilla Dalsgaard
Udgivet: November 2016

Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014

I Odsherred Kommune koster en botilbudsmodtager i 2014 gennemsnitligt 816.000 kr., mens den tilsvarende udgift pr. botilbudsmodtager i hele Region Sjælland er 681.000 kr. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

KORA har foretaget en benchmarking af det specialiserede voksenområde for de 17 kommuner i Region Sjælland. I forlængelse heraf har KORA for Odsherred Kommune lavet et notat, der sammenfatter mønstre og tendenser i kommunen sammenlignet med gennemsnittet for de 17 sjællandske kommuner.

Udgifter pr. 18-64-årig

I 2014 er Odsherred Kommunes samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende pr. 18-64-årig højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland. Odsherred Kommunes samlede udgifter til voksenområdet er uændrede fra 2010 til 2014, mens udgifterne i de sjællandske kommuner er steget med 5 %.

Andel borgere i botilbud

Odsherred Kommune har i 2014 lige så mange borgere i botilbud eller botilbudslignende almene boliger som gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland, opgjort pr. 10.000 18-64-årige. Odsherred Kommune har haft et fald i det samlede antal botilbudsmodtagere fra 2010 til 2014, hvor gennemsnittet i de sjællandske kommuner har været en stigning.

Udgifter pr. borger i botilbud

I Odsherred Kommune koster en botilbudsmodtager i 2014 gennemsnitligt 816.000 kr., mens den tilsvarende udgift pr. botilbudsmodtager i hele Region Sjælland er 681.000 kr. Odsherred Kommune har haft en stigning i enhedsudgifterne til botilbud fra 2010 til 2014, mens gennemsnittet i RS17 har været et fald i enhedsudgifterne.

Køb og salg af botilbudspladser

I 2014 bruger Odsherred Kommune 88 % af sine samlede udgifter til botilbud og § 85-støtte til køb af botilbudspladser hos andre driftsherrer end kommunen selv. Det er mere end gennemsnittet for de sjællandske kommuner, der er 61 %.

Odsherred Kommune har i 2014 salgsindtægter på cirka 2.400 kr. pr. 18-64-årig, hvilket er højere end for kommunerne i Region Sjælland set under ét. Odsherred Kommune har haft et fald i salgsindtægterne på 42 % fra 2010 til 2014. Det er et større fald end i de sjællandske kommuner, set under ét.

Metode

KORA har anvendt registerdata fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter og visse brugertal. Derudover har vi brugt tal indsamlet direkte fra kommunerne om antallet af modtagere af forskellige tilbud og ydelser. Sidstnævnte tal stammer dels fra en dataindsamling, som KORA gennemførte i 2011, dels fra en dataindsamling gennemført af Rammeaftale Sjælland i 2015.

Der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af tallene. Usikkerhederne er nærmere beskrevet i de rapporter, som KORA har udarbejdet for de 17 kommuner i Region Sjælland.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Odsherred Kommune
Vidensområder: Social, Økonomi og administration