KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

En analyse af kommunerne i Region Sjælland 2010-2014

De 17 sjællandske kommuners udgifter til det specialiserede voksenområde er steget fra 2010 til 2014. Antallet af botilbudsmodtagere er steget, mens udgifterne pr. borger i botilbud er faldet. De stigende udgifter på området kan altså tilsyneladende forklares med flere brugere frem for dyrere brugere.

Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2016

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Antallet af brugere er generelt steget på det specialiserede voksenområde i kommunerne i Region Sjælland. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Stigende udgifter, stigende brugertal og faldende enhedsudgifter fra 2010 til 2014

Fra 2010 til 2014 er de samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende steget med 5 procent i kommunerne i Region Sjælland. Denne udgiftsvækst svarer nogenlunde til udviklingen på landsplan (4 procent).

Antallet af brugere er generelt steget på det specialiserede voksenområde i kommunerne i Region Sjælland. Der er således flere borgere i 2014, der bor i et botilbud eller modtager hjælp og støtte i eget hjem, end der var i 2010 set i forhold til det samlede antal 18-64-årige indbyggere. Brugerandelen i botilbud er steget med 30 procent fra 2010 til 2014 i de 17 sjællandske kommuner set under ét.

Til gengæld er udgifterne pr. botilbudsmodtager generelt faldet. Den enkelte borger i botilbud er gennemsnitligt 14 procent billigere i 2014 end i 2010.

Det skal bemærkes, at brugertallene i 2010 og 2014 ikke er fuldt sammenlignelige, hvilket betyder, at forskelle i opgørelsesmetoden kan forklare en del af stigningen i brugerandelen og dermed også faldet i enhedsudgifterne i perioden.

Forskelle mellem de sjællandske kommuner

Undersøgelsen viser, at der er forskel på de 17 sjællandske kommuners udgifter til voksenområdet i 2014. Kommunerne med de højeste samlede udgifter pr. 18-64-årig har halvanden til to gange så høje udgifter som kommunerne med de laveste. De samlede udgifter i 2014 svinger fra 6.376 kr. til 12.800 kr. pr. 18-64-årig indbygger i kommunerne inden for Region Sjælland. Samlet set bruger kommunerne i Region Sjælland 7.726 kr. pr. 18-64-årig indbygger på området i 2014.

Der er også forskel på, hvor mange brugere de 17 sjællandske kommuner har på voksenområdet i 2014. De kommuner, der har flest borgere i botilbud, har to til tre gange så mange botilbudsmodtagere som kommunerne med færrest borgere i botilbud. En gennemsnitlig kommune i Region Sjælland har 83 borgere i botilbud eller botilbudslignende almene boliger pr. 10.000 18-64-årige indbyggere i 2014.

Også udgifterne pr. modtager varierer mellem kommunerne. En borger, der bor i et botilbud eller en botilbudslignende almen bolig i en af de 17 undersøgte kommuner, koster i gennemsnit knap 681.000 kr. i 2014. Udgiften svinger fra 493.000 kr. pr. botilbudsmodtager i den billigste kommune til 919.000 kr. i den dyreste kommune.

Flere brugere og lavere enhedsudgifter følges ad

Der er i 2014 en vis tendens til, at kommuner med flere botilbudsmodtagere pr. 18-64-årig har lavere enhedsudgifter, altså lavere udgifter pr. modtager. Der er en tilsvarende sammenhæng mellem stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter i perioden fra 2010 til 2014. Jo flere af en kommunes borgere, der bor i et botilbud, des billigere er den enkelte botilbudsmodtager altså. En mulig forklaring kan være, at det gennemsnitlige behov – og dermed det gennemsnitlige støtteomfang og den gennemsnitlige udgiftstyngde – blandt modtagerne er lavere, jo flere af en kommunes borgere der bor i botilbud.

Undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvorfor antallet af brugere er steget, og hvad det er for nogle brugergrupper, der er kommet flere af. Skyldes det eksempelvis ændret serviceniveau, ændret visitation, øget tilgang fra ungeområdet, forlænget levetid blandt visse målgrupper eller tilgang af nye målgrupper?Besvarelse af disse vigtige spørgsmål vil kræve yderligere analyser.

Baggrund

Kommunerne i Region Sjælland står i de kommende år over for at skulle tage stilling til, om de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde – og i givet fald hvordan. På den baggrund har kommunerne bedt KORA om at foretage en række analyser af det specialiserede socialområde med henblik på at skabe bedre styringsinformation. Rapporten om udgifter, brugere og enhedsudgifter på voksenområdet er en ud af tre udgivelser i KORAs analyserække på det specialiserede socialområde for kommunerne i Region Sjælland.

Metode

KORA har anvendt registerdata fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter og visse brugertal. Derudover har vi brugt tal indsamlet direkte fra kommunerne om antallet af modtagere af forskellige tilbud og ydelser. Sidstnævnte tal stammer dels fra en dataindsamling, som KORA gennemførte i 2011, dels fra en dataindsamling gennemført af Rammeaftale Sjælland i 2015.

Der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af tallene i de enkelte kommuner, fordi det ikke altid lader sig gøre entydigt at koble udgifter til aktiviteter, og fordi der er mangel på sammenlignelige aktivitetsdata.

En del af forskellene mellem kommuner og over tid skyldes således, at tallene kommer fra forskellige datakilder og er indberettet på forskellige måder. For eksempel er antallet af botilbudsmodtagere i 2010 opgjort som helårspersoner, mens det i 2014 er opgjort som antal cpr-numre. Det betyder en tendens til at overvurdere stigningen i antallet af botilbudsmodtagere og dermed også faldet i enhedsudgifterne fra 2010 til 2014.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Vidensområder: Social, Økonomi og administration