KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner

Glostrup Kommune har højere udgifter på en række serviceområder, end sammenlignelige kommuner har, men har samtidig på flere områder potentiale for at få mere ud af ressourcerne. Det kan ske ved at lære af andre kommuner med lavere udgifter og/eller højere aktivitetsniveau.
Udskriv Del på
Forfattere: Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen
Udgivet: September 2016

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner

Glostrup Kommune kan både inspirere og få inspiration fra andre kommuner, når det gælder løsningen af opgaver på en række områder. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

Glostrup Kommune har et relativt højt udgiftsniveau på flere udgiftsområder, når man sammenligner med kommuner, som minder om Glostrup med hensyn til, hvor økonomisk presset kommunen er, og hvor store udgiftsbehovene er på de pågældende udgiftsområder.

Målt i hele kroner er det særligt udgifterne til folkeskolen, vejområdet, overførselsindkomster og beskæftigelsesaktiviteter, børnepasning samt børn og unge med særlige behov, som ligger på et højere udgiftsniveau end i de mest sammenlignelige kommuner. Omvendt er Glostrups udgifter på andre serviceområder lavere end i de kommuner, der er mest sammenlignelige på disse områder.

Anbefalinger

Analysen peger på, at Glostrup Kommune har potentiale for at få mere ud af ressourcerne. Det kan ske ved at indgå i nærmere dialog med konkrete kommuner og lære af, hvordan de løser opgaverne på folkeskoleområdet, vejområdet og på området for børn og unge med særlige behov. Glostrup Kommune vil omvendt på en række andre områder kunne være en læringskommune for andre kommuner.

Baggrund

Glostrup Kommune har ønsket, at KORA gennemfører en nøgletalsscreening af kommunens udgiftspolitiske prioriteringer. Screeningen skal identificere de udgiftsområder, hvor Glostrup Kommune anvender flere ressourcer end sammenlignelige kommuner, samt udpege en række kommuner på udvalgte udgiftsområder, som vil kunne indgå som mulige benchmarkingkommuner i Glostrup Kommunes videre proces omkring budget og effektivisering.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitiske prioritering af 12 udgiftsområder. Datagrundlaget består primært af data fra ECO Nøgletal 2016 suppleret med enkelte andre nationalt tilgængelige data om kommunernes aktiviteter mv.

Analysen af Glostrup Kommunes udgiftspolitiske prioriteringer baserer sig på sammenligning af Glostrup Kommune med de mest sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede økonomiske grundvilkår og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder.

Kommunen har udvalgt fire områder, hvor der på grundlag af valideringsworkshops er gennemført en validering af Glostrup Kommunes udgiftskontering samt koblet indikatorer for aktiviteter mv. sammen med de udgiftspolitiske nøgletal.

Endelig er der på tre områder udpeget en række kommuner, som ud fra en samlet vurdering af de tilgængelige indikatorer for udgiftsniveau, udgiftsbehov og aktiviteter mv. vurderes at have det største potentiale som mulige læringskommuner i Glostrup Kommunes videre benchmarkingproces.

I vurderingen indgår dels udgiftsbehovsanalyser fra ECO Nøgletal, supplerende indikatorer for udgiftsbehov, som er gjort tilgængelige i den konkrete analyse for Glostrup Kommune, tilgængelige aktivitetsindikatorer mv., dels konkrete og praktiske forhold om kommunerne, som er fremkommet i dialog med faglige medarbejdere og ledere i Glostrup Kommunes forvaltninger på de afholdte workshops.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Glostrup Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev