KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Effekten af indsatser for langtidsledige og ledige i risiko for langtidsledighed

Litteraturreview
En gennemgang af litteraturen viser, at løntilskudsordninger kan have nogen effekt i forhold til at få langtidsledige tilbage i beskæftigelse, og at der er en god effekt af kurser, projekter og opkvalificering.  De fleste studier tager dog ikke højde for, at der også er en potentielt negativ effekt, der holder personer i ledighed, mens de er i gang med en indsats, hvorfor den samlede effekt er usikker.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2016

Effekten af indsatser for langtidsledige og ledige i risiko for langtidsledighed

Studierne i undersøgelsen siger generelt ikke meget om fastholdelseseffekter under indsatsen. Derfor er den samlede nettoeffekt af mange indsatser usikker. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Konklusion

Der er moderat evidens for, at løntilskudsordninger er virksomme i forhold til at få langtidsledige i beskæftigelse. Det er en af konklusionerne i KORAs rapport, der gennemgår litteratur fra år 2000 og frem til i dag om indsatser over for langtidsledige. Rapporten viser også, at der er stærk evidens for, at kurser, projekter og opkvalificering er virksomme over for langtidsledige.

For begge disse områder gælder det dog, at de medtagne studier kun i meget begrænset omfang udtaler sig om fastholdelseseffekten – det vil sige det faktum, at personer, der er i gang med en indsats, har tendens til at mindske deres jobsøgning og derfor i mindre grad finder job – under indsatsen, hvorfor det er svært at sige noget om nettoeffekten.

Anbefalinger

Studiets resultater tyder på, at en række forskellige indsatser er virkningsfulde over for langtidsledige. Men de studier, der er inkluderet i undersøgelsen, udtaler sig kun i lav grad om fastholdelseseffekter, ligesom meget få medtager omkostningerne ved de analyserede indsatser. Derfor er det ikke muligt at sige, om nogle af indsatserne er samfundsøkonomisk rentable.

Baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt KORA foretage litteraturreviewet som et led i styrelsens fortsatte arbejde med at afdække viden på området. De studier, der er medtaget og gennemgået i rapporten, er desuden indtastet i STARs database på jobeffekter.dk.

Metode

Studierne til litteraturreviewet er fundet ved en kombination af systematisk litteratursøgning og en mere traditionel litteratursøgning. Den systematiske litteratursøgning er gennemført ved ensartede søgninger efter på forhånd udvalgte søgeord i en række databaser. Den traditionelle søgning er derimod mere ’rullende’. Det vil sige, at den udnytter kendskab til artikler og personer inden for området samt baserer sig på gennemsyn af litteraturlister mv.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse