KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014
Kommunerne handler mindre med pladser i botilbud til voksne og anbringelser til børn i 2014, end de gjorde i 2010. Men handlen er ikke hørt op. Hver gang der blev brugt 100 kommunale kroner på botilbud og anbringelser i 2014, gik cirka 55 kr. til pladser hos eksterne leverandører. Det viser en undersøgelse fra KORA.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2016

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Undersøgelsen viser en tydelig tendens til, at kommunerne handler mindre med botilbuds- og anbringelsespladser i 2014, end de gjorde i 2010. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Eksterne køb af pladser er faldet

Undersøgelsen viser en tydelig tendens til, at kommunerne handler mindre med botilbuds- og anbringelsespladser i 2014, end de gjorde i 2010. Således brugte kommunerne i 2010 67 % af deres samlede udgifter til botilbud til at købe eksterne pladser mod 55 % i 2014. På anbringelsesområdet har faldet været mindre, fra 58 % i 2010 til 54 % i 2014. Faldene skyldes især mindre køb hos andre kommuner. Købsandelen hos regionerne har ligget mere stabilt i perioden.

Kommunernes indtægter fra salg er også faldet

Faldet i køb af pladser hos andre kommuner afspejler sig i et fald i de kommunale indtægter fra salg af pladser. Indtægterne fra salg af botilbudspladser er på landsplan faldet med 25 % fra 2010 til 2014, mens indtægterne fra salg af anbringelsespladser er faldet med 34 %.

Handlen med pladser er fortsat udbredt

Undersøgelsen viser også, at kommunerne fortsat i 2014 handler relativt meget med både botilbuds- og anbringelsespladser. Således gik cirka 55 % af kommunernes nettoudgifter på områderne i 2014 til køb af pladser hos andre kommuner, regioner eller private aktører.

På voksenområdet viser analysen, at, hver gang kommunerne brugte 100 kr. på botilbud, gik de 55 kr. til at betale for pladser hos eksterne leverandører. Heraf gik 31 kr. til andre kommuner, 11 kr. til regionerne og 13 kr. til private tilbud. På børneområdet viser analysen, at, hver gang kommunerne brugte 100 kr. på anbringelser, gik de 54 kr. til at betale for pladser hos eksterne leverandører. Heraf gik 16 kr. til andre kommuner, 9 kr. til regionerne og 29 kr. til private opholdssteder.

Så selvom særligt den mellemkommunale handel med pladser i sociale tilbud er faldet fra 2010 til 2014, er handlen stadig omfangsrig i 2014, når man sammenligner med de øvrige store kommunale velfærdsområder som fx dagtilbuds- og skoleområdet.

Baggrund

Kommunerne i Region Sjælland står i de kommende år over for at skulle tage stilling til, om de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde – og i givet fald hvordan. På den baggrund har kommunerne bedt KORA om at foretage en række analyser af det specialiserede socialområde med henblik på at skabe forbedret styringsinformation. Notatet om køb og salg er en ud af tre udgivelser i KORAs analyserække på det specialiserede socialområde for Rammeaftale Sjælland.

Metode

KORA har opgjort kommunernes udgifter til køb af botilbudspladser og anbringelsespladser hos andre kommuner, regionerne og private leverandører samt deres indtægter fra salg af pladser til andre kommuner i perioden fra 2010 til 2014. Undersøgelsens resultater bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Vidensområder: Børn og unge, Social, Økonomi og administration