KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Resultatdokumentation på det sociale område

Et kommunalt perspektiv
Hvordan kan man arbejde med mål, evalueringer og resultater på det sociale område på en måde, som bedst muligt bidrager til at udvikle socialpolitik og sociale indsatser? Det har KORA-forskere været med til at beskrive i Socialstyrelsens ’Håndbog for sociale tilbud’.
Udskriv Del på
Forfattere: Vibeke Normann Andersen og Marie Østergaard Møller
Udgivet: Maj 2016

Resultatdokumentation på det sociale område

Modelfoto:: Sine Fiig/KORA

Socialstyrelsen har udgivet en håndbog om resultatdokumentation til landets ca. 2.000 sociale tilbud for børn, unge og voksne. Håndbogen skal understøtte den faglige læring og metodiske udvikling, der foregår på tilbuddene og er tænkt som en hjælp til arbejdet med at dokumentere og evaluere de resultater, som tilbuddene opnår for borgerne.

KORA har bidraget til håndbogen med et kapitel, som har fokus på det kommunale perspektiv på resultatdokumentation.

Den kommunale forvaltning skal være med til at sætte rammer for arbejdet med resultatdokumentation og evaluering, som understøtter og motiverer anvendelse af data til læring og udvikling af socialpolitik og indsatser.

Når man anvender resultatdokumentation på det sociale område, skal det klarlægge:

  • Hvilke typer af mål der styres efter
  • Hvilke typer måleredskaber der bruges
  • Hvordan viden skabes, indsamles og formidles såvel i kommunen som i de enkelte tilbud.

Læring på det sociale område kan blive en drivende motivation for arbejdet med evaluering og resultatdokumentation i såvel private som kommunale tilbud samt under hensyn til de formelle (lov)krav, der knytter sig til, at tilbuddene samtidig skal kunne dokumentere deres arbejde.

På det sociale område er der mange forskelligartede målgrupper, så som stofmisbrugere, fysisk handicappede, psykisk handicappede, børn, unge, gamle og socialt udsatte grupper. Men det er vigtigt at formulere sammenhængende mål på tværs af myndigheds- og tilbudsniveau.

Såvel kommunen som de udøvende tilbud kan hensigtsmæssigt tilrettelægge deres mål og målinger på en måde, så der er en klar arbejdsdeling mellem strategisk målsætning og operationelle handleplaner omkring de langsigtede indsatseffekter på den ene side (kommunen), og operationelle, kortsigtede indsatseffekter i forhold til den konkrete borger på den anden (tilbuddet).

Nogle af anbefalingerne til et sammenhængende arbejde med resultatdokumentation er

  1. At kommuner og myndighed tilstræber at skabe en passende balance mellem en klassisk styringslogik (top-down) med fokus på kontrol på den ene side, og så muligheden for at anvende resultatdokumentation som udgangspunkt for læring i tilbuddene som det primære formål (bottom-up) på den anden side
  2. At det tilstræbes, at der skabes et resultatdokumentations- og evalueringssystem, hvor læring systematisk foregår mellem de enkelte tilbud og på tværs af flere enheder og niveauer, så som forvaltningen og private leverandører.
  3. At der så vidt muligt skabes rum for læring på tværs af tilbuddene.
  4. At kommuner og myndighed skal bidrage til at håndtere de kompetenceproblemer, der kan være i tilbuddene i forhold til at analysere data og anvende valide måleredskaber.
  5. At det tilstræbes, at der sker en dialog mellem tilbud og myndighed/forvaltning samt en systematisk feedback og opfølgning på tilbuddenes opnåede resultater
  6. At resultatdokumentationen integreres med ledelsesinformationssystemer i kommunerne.
Læs mere

Vi har samlet alle vores udgivelser og artikler om emnet i dette Tema om resultatbaseret styring.

Socialstyrelsens vidensportal: Resultatdokumentation.


Type: Bogbidrag, Håndbog for sociale tilbud, Resultatdokumentation og evaluering, Red: : 61-66
Udgiver: Socialstyrelsen, Odense
Vidensområde: Social
Kontakt

Vibeke Normann Andersen

Forsknings- og analysechef

9135 6202 / vian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev