KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nye styre- og arbejdsformer som led i moderniseringen af den offentlige sektor

En analyse af tre cases i kommune, region og stat
Styring baseret på tillidsfuldt og fagligt tværgående samarbejde kan supplere målstyring og resultatorienterede indsatser i den offentlige sektor. Særligt når der er behov for nytænkning og udvikling af nye indsatser og mål. Tillidsbaseret samarbejde erstatter ikke resultatbaseret styring, men er et værdifuldt supplement, viser analysen.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar, Bente Bjørnholt og Anne Mehlsen Christiansen
Udgivet: Maj 2016

Nye styre- og arbejdsformer som led i moderniseringen af den offentlige sektor

Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

I de tre cases, som indgår i analysen, har man søgt at balancere central målstyring med decentral faglig autonomi. Målet er, at løsningen skal give faglig mening for medarbejderne og skal styrke tilliden og samarbejdet på tværs af de organisatoriske enheder. Erfaringen viser, at motivationen blandt medarbejderne er størst, når de oplever, at målstyringen kan forenes med deres faglige kompetencer.

I de undersøgte cases har man gennem innovative forløb på tværs af sektorer søgt at skabe nye måder at arbejde sammen på og styre opgaveløsningen på. Erfaringerne fra de tre cases viser, at det tager tid at etablere tillid på tværs af aktører og sikre gensidig dialog. Der er desuden behov for en stærk ledelsesmæssig opbakning til at skabe et innovativt råderum.

I de tre cases har man brugt det tværgående og tillidsbaserede samarbejde til at forsøge at udvikle nogle konkrete mål for indsatsen, som gav mening og værdi for de involverede parter. Samtidig har man søgt at følge op på, hvorvidt målene kunne realiseres. Den resultatbaserede styreform har stadig stået centralt, selv om man har forsøgt at koble det med en mere tillidsbaseret og fagligt baseret styring.

Anbefalinger

Analysen viser, at der er et potentiale i den offentlige sektor i forhold til, hvordan man på den mest hensigtsmæssige måde kan bruge og kombinere forskellige former for styringselementer og samarbejdsformer.

Det kræver en stærk ledelsesmæssig understøttelse, hvis man skal opfylde målet om at skabe en offentlig opgavevaretagelse og kultur med større fokus på tillid, samarbejde, nytænkning og faglighed.

Baggrund

Regeringen lavede den 20. juni 2013 den såkaldte 6-partsaftale sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO. I aftalen indgik et sæt principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering af den offentlige sektor (”Moderniseringsprincipperne”). Principperne skulle understøtte arbejdet med modernisering og fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Aftalen blev efterfølgende kendt som ”Tillidsreformen”.

For at få belyst mulighederne i at arbejde med moderniseringsprincipperne blev der udvalgt tre projekter, som er blevet fulgt fra januar 2014 og frem til begyndelsen af 2016:

  • Subakut tilbud i Nordsjælland. Et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og to omegnskommuner, Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune.
  • FriNova – et socialpsykiatrisk tilbud i København. Et samarbejde mellem Københavns Kommune og brugerorganisationer på området.
  • Styr på ventetiden. Et samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Esbjerg Kommune.

Metode

KORA har gennemført en omfattende dataindsamling i hver af de tre case-organisationer i form af fokusgruppeinterview og individuelle interview med bl.a. ledelse, medarbejdere og borgere. Derudover er der indsamlet skriftlige dokumenter i hver af case-organisationerne.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Social- og Indenrigsministeriet
Vidensområder: Social, Sundhed
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev