KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

Opfølgende undersøgelse som et led i landsindsatsen EN AF OS
Langt de fleste mennesker med psykiske lidelser har oplevet negativ forskelsbehandling i en eller anden grad, inden for det seneste år, og samtidig er selvstigmatisering et alvorligt problem. Det viser en undersøgelse, som KORA har gennemført i foråret 2015, som et led i landsindsatsen EN AF OS.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Skovbo Rasmussen og Peter Ejbye-Ernst
Udgivet: Oktober 2015

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

Konklusion

Ni ud af ti (91 %) af de mennesker med psykiske lidelser, som har medvirket i undersøgelsen, angiver at have oplevet at blive diskrimineret eller negativt forskelsbehandlet. I undersøgelsen spørges deltagerne, om de har oplevet diskrimination eller negativ forskelsbehandling på i alt 21 forskellige livsområder. Det gælder fx på arbejdsmarkedet, i skolen, i familielivet, blandt venner og naboer osv. I gennemsnit har deltagerne oplevet en eller anden grad af negativ forskelsbehandling inden for det sidste år på 6,4 ud af de 21 undersøgte områder.

Mest udbredt opleves negativ forskelsbehandling i de nære relationer med venner, familie eller kærester og i forbindelse med job og uddannelse. Samtidig angiver 92 % af deltagerne, at de afholder sig fra bestemte aktiviteter grundet deres psykiske sygdom og udviser således, at de har en selvstigmatiserende adfærd. Det fører ofte til tilbagetrækning fra det sociale liv og resten af samfundet. For eksempel svarer 84 % af de adspurgte i undersøgelsen, at de i en eller anden grad, har undveget kontakt med andre mennesker inden for det seneste år, 75 % svarer, at de har undladt at søge job, og 87 % svarer, at de har skjult deres psykiske lidelse.

Undersøgelsen viser, at den unge gruppe mellem 15 og 30 år, samt brugere af socialpsykiatrien, hyppigere end gennemsnittet af deltagerne i undersøgelsen oplever diskrimination og selvstigmatisering. Personer i undersøgelsen, som angiver skizofreni som diagnose, oplever også oftere diskrimination end gennemsnittet.

Resultaterne stemmer overens med resultaterne af en tilsvarende undersøgelse, som KORA foretog i foråret 2013, ligeledes som et led i landsindsatsen EN AF OS, men blandt et andet udsnit af personer med psykisk sygdom. Robustheden i resultaterne over tid vidner om, at problematikkerne er væsentlige at forholde sig til.

Anbefalinger

Med undersøgelsen i 2015 er vi blevet bestyrket i fundene fra 2013 og bekræftet i, at resultaterne er vigtige at arbejde videre med. Der kan være god grund til at modarbejde diskrimination og stigmatisering, ikke mindst i forhold til særligt udsatte grupper. Undersøgelsen peger på, at unge mennesker og brugere af socialpsykiatrien er nogle af dem, som er mest udsatte, hvad angår oplevet diskrimination og forskelsbehandling.

Baggrund

Undersøgelsen er initieret og finansieret af det landsdækkende EN AF OS-sekretariat, som også foranledigede undersøgelsen i 2013.

Metode

Undersøgelsen er baseret på et internationalt anerkendt spørgeskema til at undersøge oplevet diskrimination og stigmatisering, kaldet Discrimination and Stigma Scale (DISC-12). Spørgeskemaundersøgelsen er lanceret via EN AF OS’ hjemmeside og Facebook-side samt via et EN AF OS-panel af frivillige deltagere. Endelig er spørgeskemaundersøgelsen lanceret via kommunale og regionale tilbud for mennesker med psykisk sygdom samt de regionale psykiatrikoordinatorer.

I alt har 1.269 personer med psykisk sygdom inde på livet besvaret spørgeskemaet. Det er ikke muligt at vurdere, om datagrundlaget er repræsentativt i forhold til den samlede gruppe af danskere med psykisk sygdom. Men det er entydigt, at unge mennesker og kvinder er overrepræsenterede i undersøgelsen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Det nationale EN AF OS-sekretariat
Hvem har finansieret: Det nationale EN AF OS-sekretariat
Vidensområder: Social, Sundhed