KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital

Kvalitativ evaluering af det 1-årige pilotprojekt
Region Hovedstaden i planområde Syd har gennemført et pilotprojekt, hvor kiropraktorer har haft mulighed for at henvise direkte til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital. KORA undersøger i denne evaluering, hvordan de deltagende kiropraktorer og hospitalslæger oplever henvisningsprojektet samt deres vurderinger af eventuelle forbedringsmuligheder.
Udskriv Del på
Forfattere: Martin Sandberg Buch og Natascha Belen Vejen Andersen
Udgivet: November 2015

Kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital

Konklusion

Evalueringen viser, at der er sendt markant færre henvisninger end forventet i regi af projektet. Til trods for dette er de deltagende kiropraktorer og hospitalslæger tilfredse med henvisningsmuligheden og de konkrete henvisninger, der er sendt i løbet af projektperioden. De henvisninger, som hospitalslægerne har kendskab til, har således alle været relevante, og de vurderes at leve op til de henvisningskriterier, der er opstillet i forløbsprogrammet. Alle interviewpersoner, som har deltaget, anbefaler derfor, at ordningen gøres permanent og udvides til hele Region Hovedstaden.

De interviewede kiropraktorer vurderer også, at udredningsforløbet optimeres, og at der spares tid og ressourcer ved at henvise relevante patienter direkte til Rygcenteret. Der er ikke noget i evalueringen, der modsiger, at dette skulle være tilfældet for de få patienter, der er henvist, men omvendt er der ikke etableret et datagrundlag vedrørende de henviste patienter, som gør det muligt at foretage en systematisk vurdering af dette undersøgelsesspørgsmål.

Projektets forankring på Rygcenteret og ansvaret/behovet for tilbagemeldinger til de kiropraktorer, der har henvist patienter, har været uklar. Det betyder, at en del kiropraktorer oplever kommunikationen som mangelfuld. Dette har i nogle tilfælde resulteret i en oplevelse af, at Rygcenteret ikke anerkender kiropraktorenes faglighed og en mindsket motivation til at henvise patienter. Oplevelsen af manglende faglig anderkendelse er specielt udtalt i tilfælde, hvor patienter henvist af kiropraktorer ikke blev sendt tilbage fra Rygcenteret ved behov for yderligere konservativ behandling, men i stedet blev sendt til en fysioterapeut.

Anbefalinger

Kiropraktorernes behov for at kunne henvise patienter til Rygcenteret har været langt mindre end forventet. Til gengæld har henvisningerne ifølge de involverede hospitalslæger været velbegrundede og indeholdt de relevante oplysninger, ligesom forløbene bliver beskrevet som hensigtsmæssige for de få patienter, der er relevante at henvise. På den baggrund anbefaler KORA, at kiropraktorernes henvisningsmulighed – hvis det i øvrigt vurderes, at omkostningerne til implementering står mål med gevinsterne – videreføres på regionalt niveau.

Såfremt projektet overgår til drift, fremstår det også som et vigtigt opmærksomhedspunkt, at hospitalslægernes kendskab til henvisningsvejen og kiropraktorerne forbedres, sådan at lægerne bliver opmærksomme på, hvornår en patient er henvist fra kiropraktor og derefter aktivt overvejer, om yderligere konservativ behandling kan varetages af en kiropraktor i stedet for en fysioterapeut.

Endelig anbefaler KORA, at Rygcenteret videresender epikrisen til henvisende kiropraktor, således at kiropraktoren har mulighed for at orientere sig i patientens situation og udredning, samtidig med at kommunikationen mellem Rygcenteret og kiropraktorer kan styrkes.

Baggrund

Formålet med pilotprojektet er for det første at undersøge, om kiropraktorer er i stand til at finde og henvise relevante patienter til specialiseret udredning på lige fod med praktiserende læger og speciallæger, samt om dette kan medvirke til tidligere udredning og behandling af relevante patienter.

Metode

Evalueringen er baseret på kvalitative interview med deltagerne fra den arbejdsgruppe, der er nedsat for pilotprojektet; et udvalg af de kiropraktorer fra planområde Syd, som har deltaget, samt de hospitalslæger, der har taget imod henvisninger på Rygcenteret.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Hovedstaden
Vidensområde: Sundhed