KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Følgeforskning af UPGRADE-forløb

En undersøgelse af forberedende undervisningsforløb
UPGRADE-forløbene gør en forskel for den faglige udvikling hos elever med sociale og faglige udfordringer. Særligt undervisningen i dansk og matematik oplever eleverne som positivt. Samtidig er der behov for at gentænke de socialpædagogiske indsatser i de uddannelsesforberedende forløb. Det viser KORAs følgeforskningsprojekt, der skal kvalificere den videre udvikling af UPGRADE-forløbene.
Udskriv Del på
Forfattere: Else Olesen og Mette Slottved
Udgivet: September 2015

Følgeforskning af UPGRADE-forløb

Konklusion

Det er KORAs vurdering, at UPGRADE i vid udstrækning baserer sig på eksisterende viden om god skole og undervisningspraksis målrettet unge med faglige og sociale udfordringer.

UPGRADE-forløbene skal løfte både faglighed og motivation hos elever, der mangler færdigheder for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Et casestudie, som KORA har gennemført, peger på, at forløbene gør en forskel for elevernes faglige udvikling.

Især tager eleverne positivt imod undervisningen i dansk og matematik, og de gode relationer til faglærerne har stor betydning for deres læring. Derimod er flere af de unge kritiske over for den del af undervisningen, der handler om personlig kompetenceudvikling, og over for brugen af den logbog, hvor de skal beskrive deres personlige udvikling.

Generelt har eleverne svært ved at se relevansen af denne undervisning, og den virker ligefrem fremmedgørende på nogle af de unge.
Fagpersonerne omkring UPGRADE oplever, at samarbejdet i de to kredse Vestegnen og Nordsjælland, hvor de første to UPGRADE-forløb har kørt, fungerer godt.

KORA har også gennemført et litteraturstudie som en del af følgeforskningsprojektet. Studiet viser, at erfaringerne med forløb som UPGRADE er forholdsvis begrænsede. Litteraturstudiet kan imidlertid bidrage med viden om, hvad der kan motivere, fastholde og udvikle unge med faglige og sociale udfordringer. Her viser studiet, at en praksisnær, differentieret og individuelt tilrettelagt undervisning varetaget af lærere, der formår at skabe gode relationer til eleverne, er best practice.

Studiet viser også, at brobygningsforløb, en sammenhængende vejledningsindsats, personlige støttefunktioner som eksempelvis mentorordninger samt en klar strategi for fastholdelse og frafald er væsentlige kendetegn for de skoler, som er bedst til at fastholde elever med faglige og personlige udfordringer.

Anbefaling

KORA anbefaler, at den personlige kompetenceudvikling i forløbene gentænkes, så den opleves mere meningsfuld for eleverne. Med inspiration fra litteraturstudiet foreslår vi blandt andet i højere grad at integrere undervisningen i kompetenceudvikling med den almindelige fagundervisning.

Baggrund

Region Hovedstaden og Københavns VUC (KVUC) har bedt KORA om at gennemføre et følgeforskningsprojekt relateret til deres udviklingsprojekt UPGRADE, der består af undervisningsforløb af 7 eller 14 ugers varighed. UPGRADE er målrettet 15-30-årige unge, som ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen og derfor ikke kan blive optaget på en erhvervsuddannelse efter den nye erhvervsskolereform.

Formålet med UPGRADE er at give de unge det faglige løft i dansk og matematik, som sikrer deltagerne adgang til en erhvervsuddannelse. Endvidere har projektet til formål at gøre de unge studiemodne ved at udvikle en række personlige karaktertræk, som vurderes at have indflydelse på de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet løber fra 2014 til udgangen af 2016.

Metode

Resultaterne i følgeforskningsprojektet bygger dels på et litteraturstudie og dels på et casestudie med otte fokusgruppeinterview med elever, tre interview med lærere, ti interview med andre fagpersoner tilknyttet UPGRADE samt observation af undervisning.

Litteraturstudiet afdækker viden dels om indholdet og effekterne af tilsvarende undervisningsforløb, dels om hvad der generelt virker i forhold til at fastholde, motivere og udvikle unge med faglige og sociale udfordringer i uddannelsessystemet.

Casestudiet afdækker praksisnær viden om to konkrete UPGRADE-forløb, som begge er gennemført i foråret 2015.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge