KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kvalitativ interviewundersøgelse af 360-grader indsats til sårbare patienter og deres familier

Patienters, pårørendes og professionelles oplevelser af indsatsen
Sårbare patienter, pårørende og de professionelle omkring dem oplever, at en helhedsorienteret indsats i Region Hovedstaden har været relevant og udbytterig. Det viser KORAs evaluering af indsatsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Skovbo Rasmussen, Patricia Thor Larsen og Ulf Hjelmar
Udgivet: Oktober 2015

Kvalitativ interviewundersøgelse af 360-grader indsats til sårbare patienter og deres familier

Baggrund

At blive ramt af alvorlig sygdom er vanskeligt, særligt når børn er involveret som pårørende. For nogle familier vanskeliggøres situationen yderligere af, fx at den sygdomsramte er eneforsørger, eller at familien på anden måde har en særlig sårbarhed. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Region Hovedstaden har iværksat en helhedsorienteret indsats med det formål at imødekomme de udfordringer, som kombinationen af sundhedsmæssige og sociale problemer kan give.

Indsatsen har været afprøvet hos to hospitaler, på to forskellige afdelinger samt i de omkringliggende kommuner, og har haft til hensigt at yde psykosocial støtte til familierne samt danne bro mellem rehabilitering i regionalt og kommunalt regi. Indsatsen bliver kaldt ’360-grader’.

Om indsatsen

Indsatsen består af tre overordnede elementer:

  • Sårbare børnefamilier, som rammes af alvorlig sygdom eller ulykke, opsøges aktivt og får tilbud om støtte.
  • En tværfaglig indsats i hospitalsregi varetages af et tværfagligt team bestående af en socialrådgiver og en psykolog, som alt efter patientens behov og motivation kan tilbyde op til ca. ti konsultationer over ca. tre måneder. Konsultationerne tilpasses den enkelte families behov, hvad angår hyppighed, indhold og fokus, og kan således omfatte alt fra ægteskabsrelationer, sorgproblematikker, psykiske udfordringer, praktiske forhold, beskæftigelsesforhold, boligforhold mv.
  • Brobygning mellem hospital og kommune, som sættes i værk af det tværfaglige team, så snart familien har givet sit samtykke.

Konklusion

Patienter og pårørende i interviewundersøgelsen vurderer 360-grader indsatsen som et godt og udbytterigt tilbud. Mens nogle forklarer, at de var ’gået ned med flaget’,hvis ikke de var blevet tilbudt hjælp af det tværfaglige team, forklarer andre, at det med stor sandsynlighed har reddet deres ægteskab, eller at det har betydet, at børnene og familien som helhed har fået tiltrængt hjælp til at klare sig igennem forløbet og de efterfølgende reaktioner på at miste. Også professionelle i sygehus og kommune vurderer 360-grader indsatsen positivt.

Anbefalinger

Det har været gennemgående for alle interviewpersoner i undersøgelsen, at de har kunnet se behovet for at yde støtte til sårbare familier, som rammes af alvorlig sygdom. Interviewundersøgelsen peger også på nogle opmærksomhedspunkter, hvad angår målgruppeafgrænsning, patientflow i indsatsen, struktur og organisering omkring indsatsen samt bedre integration i kommunalt regi. Endelig munder interviewundersøgelsen også ud i en anbefaling om, at en eventuel videreførelse af 360-grader indsatsen eller en afprøvning af en lignende indsats i andre sygehusafdelinger bør løbe over minimum to år med mulighed for en mere grundig evaluering, end det har været muligt ved denne afprøvning af 360-grader indsatsen.

Metode

Undersøgelsen tager afsæt i fire interview med patienter, to interview med pårørende, samt fire fokusgruppeinterview med følgende parter: a) de tværfaglige teams som har forestået 360-grader indsatsen, b) sygeplejersker på tværs af de to afprøvende afdelinger, c) sagsbehandlere på tværs af deltagende kommuner samt d) kommunale chefer fra kommuner, som har medvirket til afprøvningen af 360-grader indsatsen.

 

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Region Hovedstaden
Hvem har finansieret: Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Region Hovedstaden
Vidensområder: Social, Sundhed