KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarking af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner

KORA har undersøgt, hvordan man kan opgøre og sammenligne serviceniveau og produktivitet i kommunerne på vej- og parkområdet. Analysen viser, at undersøgelser af mulige forbedringer af produktiviteten kræver en solid metode, og at der er læring at hente fra andre kommuner.
Udskriv Del på
Forfattere: Kasper Lemvigh og Bo Panduro
Udgivet: April 2015

Benchmarking af vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Konklusion

Lolland og Guldborgsund Kommuner har bedt KORA udarbejde en benchmarkinganalyse af vej- og parkområdet i de to kommuner.

Analysen viser, hvordan det er muligt at undersøge serviceniveau og produktivitet på vej- og parkområdet ved at analysere og sammenligne overordnede nøgletal og enhedsudgifter. Enhedsudgifter opgøres som udgiften pr. produceret serviceenhed, for eksempel udgiften pr. vedligeholdt kilometer vej eller pr. vedligeholdt kvadratmeter  sportsplæne.

Analysen giver desuden bud på, hvordan potentielle gevinster ved forbedringer af produktiviteten kan høstes ved at se nærmere på den måde, kommunerne tilrettelægger varetagelsen af opgaverne.

I analysen er vej- og parkområdet overordnet afgrænset til det grønne område og det grå/sorte område. Delområder omfatter blandt andet asfalt, græsslåning, vejrabatter og vejbelysning.

Samlet peger benchmarkingen på, hvor Lolland og Guldborgsund Kommuner har mulighed for at blive mere produktive på vej- og parkområdet, og hvordan potentialet for produktivitetsforbedringer eventuelt kan indfries.

Anbefalinger

Det er ikke enkelt at opgøre valide, sammenlignelige enhedsudgifter på vej- og parkområdet. Blandt andet er der ikke altid en klar sammenhæng mellem de tilgængelige, registrerede udgifter og oplysningerne om antallet af serviceenheder.

Det er derfor afgørende, at benchmarkinganalysen bygger på en solid metode og gennemføres i tæt dialog med de relevante fag- og økonomifolk.

Der er desuden indikationer på, at organisering af opgaveløsningen har betydning for udgiftsniveauet og dermed produktivitetspotentialet. I kommuner med de laveste udgiftsniveauer er der en klar adskillelse af bestiller-udfører-funktionerne, ligesom disse kommuner i forholdsvis stor udstrækning konkurrenceudsætter sine opgaver.

Endelig viser benchmarkinganalysen, at tværkommunalt samarbejde kan være et muligt alternativ til både egen drift af opgaveløsningen og konkurrenceudsættelse.

Baggrund

Baggrunden for benchmarkinganalysen er et politisk ønske fra Lolland og Guldborgsund Kommuner om at få skabt et solidt analysegrundlag for at vurdere, om der er muligheder for produktivitetsforbedringer på vej- og parkområdet.

Metode

Benchmarkinganalysen er gennemført som et tofaset forløb. I fase 1 er der opgjort enhedsudgifter kun for Lolland og Guldborgsund Kommuner. I fase 2 er der opgjort overordnede nøgletal for yderligere tre kommuner.

Analyseresultaterne i fase 1 bygger på Lolland og Guldborgsund Kommuners indberetninger til KORA i form af regnskabstal for 2013 og relevante mængdebeskrivelser.

Derudover har KORA indsamlet serviceniveau-/kvalitetsbeskrivelser på forskellige driftsområder for at fastlægge serviceniveauer. Endelig er der gennemført et workshopforløb og afholdt interview med relevante ledere og medarbejdere i de to kommuner.

I fase 2 er sammenligningsgrundlaget udvidet til fem kommuner, og der er benchmarket på overordnede tal, trukket fra Danmarks Statistik.

De tre sammenligningskommuner er blandt andet udvalgt ud fra en målsætning om at finde de kommuner, som minder mest om Lolland og Guldborgsund Kommuner med hensyn til overordnet ressourcepres og beregnede udgiftsbehov på vej- og parkområdet.

På baggrund af nøgletalsberegningerne er der gennemført telefoninterview med bestillercheferne i de tre sammenligningskommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Lolland og Guldborgsund Kommuner
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kasper Lemvigh

Seniorprojektleder

9135 6205 / kale@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev