KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug

Region Hovedstaden har skabt en regional klinik med et tilbud til patienter med samtidig sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Tilbuddet opleves som positivt af de involverede fagpersoner, som foventer, at det har en positiv effekt for de patienter, der inkluderes. KORAs evaluering viser dog også, at antallet af inkluderede patienter er væsentligt lavere end forventet, samt at målsætningen om styrket samarbejde og koordinering på tværs af den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling ikke er indfriet.
Udskriv Del på
Forfattere: Martin Sandberg Buch, Pernille Thygesen og Katrine Schepelern Johansen
Udgivet: Juni 2015

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug

I samarbejde med 7 kommuner, almen praksis og tre kommunale misbrugscentre gennemførte Psykiatrisk Center Glostrup fra 2013-15 et projekt målrettet patienter med samtidig sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Projektets formål var at etablere et nyt tilbud om behandling til patienter med dobbeltdiagnose.

KORAs evalueringsrapport sætter fokus på det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, som har skullet udvikle og understøtte dobbeltdiagnose-projektet (DD-projektet). Det primære formål med undersøgelsen var at give en status til parterne i DD-projektet. Dernæst skulle undersøgelsen samle og videreformidle erfaringer fra DD-projektet, for at andre, der arbejder med lignende indsatser, kan få nytte af den viden, der er skabt i projektet.

Konklusion

Evalueringen viser, at der på den ene side er skabt en regional DD-klinik med et velfungerende tilbud til DD-patienter. De involverede parter forventer, at tilbuddet har en positiv effekt for de patienter der inkluderes. På den anden side viser opgørelserne fra DD-projektet og interviewene, at antallet af inkluderede patienter er væsentligt lavere end forventet, samt at målsætningen om styrket samarbejde og koordinering på tværs af den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling ikke er indfriet.

Et par af de forhold, som har stået i vejen for de opstillede succeskriterier, er opsummeret nedenfor:

  • Opsporing og henvisning af relevante patienter har bl.a. voldt problemer fordi det har været mere kompliceret end først antaget at forankre en opmærksomhed på DD-projektet i kommunerne og almen praksis og fordi DD-klinikkens samarbejdspartnere oplever, at mange af de DD-patienter, de er i kontakt med, ikke matcher de opstillede visitationskriterier.
  • Kommunikationen internt i projektet og mellem de forskellige dele af projektorganisationen og samarbejdspartnere opleves uklar. Det har været fx været uklart, om det var Psykiatrisk Center Glostrups projektledere eller repræsentanter fra styregruppen, der var ansvarlige for at kommunikere vigtige beslutninger truffet om projektet ud til de konkrete samarbejdspartnere/eget organisatoriske bagland.
  • I forhold til ønsket om at etablere en tværgående kommunikation mellem DD-klinik og kommunale sagsbehandlere, fremgår det, at denne opleves mangelfuld af begge parter. Begge parter oplever, at der i for høj grad er tale om envejskommunikation, når der udveksles konkrete oplysninger, og de har svært ved at se, hvad de kan/skal bruge oplysningerne til i det patient-/borgerrettede arbejde.
  • Misbrugsbehandlingsinstitutionerne og behandlingspsykiatrien har haft forskellige udgangspunkter og forventninger til DD-projektets indhold og udformning. De gennemførte interviews viser, at der i DD-projektets tidlige faser var forskellige projektbeskrivelser i spil, samt at disse især i misbrugsbehandlingen skabte forventninger om, at der var tale om et fælles projekt, hvor behandlingspsykiatrien og misbrugsbehandlingen sammen skulle gå nye veje i behandlingen af DD-patienter. Projektet ændrede imidlertid karakter fra at være et fælles projekt, til mindre forpligtende samarbejdsprojekt forankret hos PC Glostrup.

Anbefalinger

 

En operationel projektledelse med kompetencer i forhold til implementering og udvikling af tværgående samarbejdsrelationer

Det anbefales, at der i eventuelt fremadrettede, lignende indsatser på DD-området afsættes ressourcer til at inddrage en projektleder på operationelt niveau med kompetencer målrettet projektledelse og implementering. Det skyldes, at de ansvarlige sundhedsfaglige ledere har manglet tid til at tage ansvar for den tværgående kommunikation, vidensdeling og opgaven med at udvikle de ønskede samarbejdsrelationer.

Et grundlæggende anderledes projekt set-up

Det gennemsyrer deltagernes perspektiver på DD-projektet, at der i høj grad har manglet en dimension i projektet, der har fokuseret på samarbejdet og det fælles formål med dette. Som deltagerne også selv peger på, ville projektet – som samarbejdsprojekt – have haft bedre forudsætninger for at lykkes, hvis parterne fra starten havde været fælles om at definere udgangspunktet for samarbejdet. Vurderingen er, at dette kunne have skabt en bedre fælles mulighed for at præge projektet og dermed også et større fælles ejerskab til den efterfølgende udmøntning.

Det anbefales derfor, at man – i eventuelle fremadrettede indsatser på området – dels inddrager de involverede parter i formuleringen af indsatsen, dels har en tidshorisont og et ambitionsniveau, der sikrer, at deltagerne får tid – og hjælp – til at opbygge relationer og gensidig forståelse for hinandens roller, kompetencer og bidrag til behandlingen af dobbeltdiagnose.

Baggrund

Det er i dag relativt veldokumenteret, at behandling af mennesker med en samtidig sindslidelse og misbrug af alkohol og/eller stoffer – også kaldet mennesker med en dobbeltdiagnose – bør foregå integreret. Samtidig er der en relativt stor gruppe af dobbeltdiagnosepatienter, hvor der er uklarhed omkring fordelingen af behandlingsansvaret mellem den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling.

Metode

Evalueringen er baseret på interview, skriftligt materiale fra DD-projektet og lokale aktivitetsopgørelser. Der er gennemført to interviewrunder, hhv. midtvejs i projektets levetid i januar-marts 2014, og igen ved projektets afslutning i januar 2015. I første runde blev der interviewet 17 projektdeltagere, ved anden runde blev der interviewet 18.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Glostrup
Vidensområde: Sundhed