KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Digital behandling af angst og depression

VIVE undersøger, hvordan mulighederne for digital behandling af mennesker med angst og/eller depression bedst kan udnyttes i Danmark.

Udskriv Del på
Projektperiode: Oktober 2018 - maj 2020
VIVE undersøger, hvilke digitale indsatser der er mest effektive i behandlingen af personer med angst og/eller depression. Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Baggrund 

Behandling af angst og depression er både en sundhedsmæssig og økonomisk udfordring for det danske samfund, når et stigende antal personer søger behandling for disse lidelser. Patienters adgang til behandling ansigt til ansigt hos en psykolog eller psykiater med sygesikringsoverenskomst er udfordret af forholdsvislange ventetider og geografisk ulige fordeling af behandlere, ligesom der er forholdsvis lange ventetider til behandling på sygehus. Dertil kommer andre barrierer, som patienterne møder i det traditionelle behandlingstilbud. Det kan for eksempel være betaling for psykologbehandling og frygt for stigmatisering.

Formål

Dette studie har til formål at undersøge den internationale evidens for effekt, omkostningseffektivitet og organisering af digital behandling af personer med angst og depression via internettet, apps, tablets og telefon. Undersøgelsen skal danne grundlag for at vurdere, hvordan vi i Danmark bedst udnytter mulighederne forbundet med evidensbaseret digital behandling af angst og depression.

Metoder

Projektet gennemføres som et litteraturstudie baseret på systematiske litteratursøgninger, der operationaliseres ud fra to overordnede spørgsmål:

• Hvilke digitale indsatser har vist sig effektive og omkostningseffektive i behandlingen af personer med angst og/eller depression?

• Hvordan er effektive indsatser organiseret, og hvad er patienternes perspektiv herpå?

 

Studiet gennemføres i 3 faser:

1. Et review af studier, der belyser effekter og omkostningseffekter ved digital behandling, som er målrettet angst og/eller depression

2. Et review af studier, der belyser organisering af og patientperspektiv på effektiv/omkostningseffektiv digital behandling af angst og/eller depression

3. En tværgående sammenfatning.

I fase 1 foretages der et review af metaanalyser og strukturerede reviews, som har sammenfattet og bearbejdet publicerede studier af effekter og/eller omkostningseffekter af digitale interventioner målrettet angst og/eller depression. Hvis reviewet fra 1. fase viser, at der er evidens for effekt og omkostningseffektivitet ved digital behandling af angst og depression, så afsøges den internationale litteratur for, hvordan effektive og omkostningseffektive digitale behandlingstilbud er organiseret. Såfremt det er muligt undersøges det også, hvordan brugerne oplever behandlingen og gør brug af den i dagliglivet. På basis af de reviews, der er foretaget i faserne 1 og 2, udarbejdes der en tværgående og handlingsorienteret sammenfatning med fokus på muligheder for implementering og udbredelse af digital behandling af angst og/eller depression i en dansk kontekst.

Del af større forskningsprogram

Litteraturstudiet er en del af et større forskningsprogram, hvori VIVE undersøger, hvordan digital behandling kan bidrage til at løse det stigende behandlingsbehov for angst og depression i Danmark. I forbindelse med forskningsprogrammet har VIVE tidligere publiceret følgende udgivelser:

1. Digitale tilbud til behandling af angst og depression. Forskningsrapport: Videnssøgning i Danmark 
2. Beskrivelse af tilgængelige behandlingstilbud fundet på nettet 
3. Annoncering af digital behandling af psykiske lidelser på internettet. Forslag til guideline

 Det aktuelle litteraturstudie indledes i efteråret 2018 og forventes færdigt i foråret 2020.

Hvem finansierer: VIVE
Vidensområde: Sundhed