KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom

VIVE skal evaluere, hvilke fordele og ulemper der er ved at samle alle rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende ét sted. Opgaven omfatter også en evaluering af et nyt videnscenter.

Udskriv Del på
Projektperiode: Oktober 2018 - december 2019
VIVE skal evaluere et nyt og samlet rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Parkinsonforeningen har bedt VIVE om at evaluere et nyt og samlet rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Dette sker på baggrund af, at Parkinsonforeningen har modtaget midler fra satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet (2017-2020) til at styrke rehabilitering af mennesker med Parkinsons sygdom. Med satspuljemidlerne er der skabt mulighed for at:

1. samle alle Parkinsonforeningens rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende på det specialiserede trænings- og rehabiliteringscenter SANO

2. etablere et videnscenter for rehabilitering af mennesker med Parkinsons sygdom.

Evalueringens formål

Evalueringen skal overordnet set belyse fordele og ulemper ved den nye organisering, hvor rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom samles ét sted. Dette skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde med rehabiliteringstilbuddene og det nyoprettede videnscenter.

Metoder 

VIVEs evaluering af det samlede rehabiliteringstilbud og videnscenteret baseres på en kombination af kvalitative og kvantitative data: Vi undersøger og beskriver:

  • Rehabiliteringstilbuddet på SANO: Der bliver udarbejdet en samlet beskrivelse af rehabiliteringstilbuddet på SANO. Beskrivelsen baseres på skriftligt materiale samt interview med en fagperson. Beskrivelsen sammenholdes med VIVEs tidligere beskrivelse af Parkinsonforeningens hidtidige indsatser, der er beskrevet i rapporten ’Rehabilitering til parkinsonramte. Evaluering af tre specialiserede indsatser’. Herudover beskriver vi, hvilke mønstre der ses i patenternes henvisning til SANO, samt hvordan SANO følger op på patienterne, efter de har deltaget i rehabiliteringsforløbet.
  • Organisation, implementering og samarbejde: Via interview med den sundhedsfaglige chef samt lederen af videnscenteret undersøges fordele og ulemper ved den nye organisering, hvor alle dele af rehabiliteringstilbuddet samles på specialsygehuset SANO. Vi undersøger også, i hvilket omfang og hvordan den sundhedsfaglige chef samt lederen af videnscenteret eksempelvis oplever samarbejdet om patienternes fastholdelse i planlagte træningsforløb og samarbejdet med fagpersoner om at indfri projektets målsætning for de forskellige rehabiliteringstilbud. Undersøgelsen fokuserer både på, hvordan implementeringen af rehabiliteringstilbuddene og etableringen af videnscenteret er forløbet, samt de resultater, som de to ledere vurderer, der er opnået.
  • Interessenternes oplevelse af tilbuddet: Vi interviewer udvalgte interessenter, for eksempel henvisende neurologer/praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter, kommunale samarbejdspersoner samt patienter og pårørende. Formålet med disse interview er at undersøge, hvorvidt projektets samlede tilbud er attraktivt for de pågældende personer og faggrupper, samt hvad man eventuelt bør ændre fremadrettet.

 Evalueringen forventes gennemført fra 3. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

Hvem finansierer: Parkinsonforeningen
Vidensområde: Sundhed
Mere fra samme projekt