KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Når mennesker med svær psykisk sygdom også bliver fysisk syge

Nyt, stort forskningsprojekt skal reducere overdødelighed og øge livskvaliteten blandt mennesker med psykisk sygdom, der også får alvorlige fysiske sygdomme. Det skal ske gennem en ny koordineret behandlingsmodel på tværs af sektorer. VIVE har ansvar for en økonomisk evaluering af projektet samt en ph.d., der fokuserer på, hvordan mennesker med svær psykisk sygdom lever med fysisk sygdom i hverdagslivet, og hvordan de navigerer i sundhedsvæsenet på tværs af psykiatri og somatik.

Udskriv Del på
Projektleder: Pia Kürstein Kjellberg
Projektmedarbejdere: Iben Emilie Christensen og Lone Grøn
Projektperiode: December 2017 - maj 2027
Nyt, stort forskningsprojekt skal reducere overdødelighed og øge livskvaliteten blandt mennesker med psykisk sygdom, der også får alvorlige fysiske sygdomme. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mennesker med svær psykisk sygdom, såsom skizofreni, bipolar lidelse og svær depression, udgør ca. 2 % af den danske befolkning. De dør 10-20 år tidligere end resten af befolkningen, og undersøgelser viser, at overdødelighed bl.a. skyldes underdiagnostisering og underbehandling af fysiske sygdomme som hjertekarsygdomme, hjerneblødninger, blodpropper og kræft. Det kan også skyldes opdelingen af et somatisk og et psykiatrisk behandlingssystem mellem fx almen praksis, kommuner, hospitaler og regionspsykiatri. Denne opdeling kan fjerne fokus fra de fysiske helbredsproblemer, samtidig med at udredning og behandling af psykiske og fysiske sygdomme foregår i forskellige regi og på tværs af sektorgrænser – ofte med begrænset koordinering.

For mennesker med psykisk sygdom kan det ydermere være en stor udfordring at forstå egne forløb og navigere i sundhedsvæsenet sammenlignet med mennesker uden psykisk sygdom. Samtidig kan det være en udfordring at følge en behandling i en hverdag, hvor psykisk sygdom sætter dagsordenen.

Forskningsprojektet ”The Phy-Psy Trial” skal medvirke til at øge livskvaliteten og reducere overdødeligheden hos disse patientgrupper. Dette skal ske ved udvikling og afprøvning af en individuelt tilpasset og koordineret behandlingsmodel til patienterne. Forskningsprojektet er forankret på Københavns Universitet, og VIVE bidrager med en økonomisk evaluering af projektet samt en ph.d., der fokuserer på, hvordan mennesker med psykiske lidelser navigerer i sundhedsvæsenet på tværs af psykiatri og somatik.

En ny model for behandling

Med ”The Phy-Psy Trial” ønsker forskergruppen at udvikle og implementere en samordnet care-model, hvor almen praksis forventes at have en aktiv og central rolle med at udarbejde en individualiseret plan for den enkelte patient. Modellen skal integrere klinisk arbejde, organisatoriske aspekter, teknologi og kommunikation. Modellen skal samtidig tage udgangspunkt i patienternes, de pårørendes og de fagprofessionelles behov og skal være tilpasset en dansk kontekst.

”The Phy-Psy Trial” kombinerer således klinisk medicinsk, samfundsvidenskabelig og teknologisk forskning og teori, og anvender både kvantitative og kvalitative metoder i en brugerinddragende co-design-proces. Læs mere om projektet her

Ph.d.: Hvordan håndterer mennesker med psykisk sygdom, fysiske sygdomme?

VIVEs ph.d.-projekt sætter fokus på følgende:

  • Hvordan oplever og håndterer mennesker med svær psykisk sygdom fysisk sygdom i deres hverdag?
  • Hvilken rolle og betydning har pårørende og/eller netværk samt støttepersoner for mennesker med svær psykisk sygdom og deres håndtering af fysisk sygdom?
  • Hvordan navigerer mennesker med svær psykisk sygdom i det organisatoriske landskab, og hvordan skabes sammenhæng på tværs af sektorer og grænser mellem somatik og psykiatri?

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i et etnografisk feltarbejde blandt mennesker med svær psykisk og fysisk sygdom, som er tilknyttet socialpsykiatrien i Region Midtjylland. Feltarbejdet vil konkret bestå i at følge 8-10 patienter i deres hverdagsliv og følge deres vej rundt i sundhedssystemet på tværs af psykiatri, somatik og kommune. Feltarbejdet vil hovedsagligt bestå af deltagerobservation, feltsamtaler og individuelle interview med de udvalgte patienter, deres pårørende og/eller netværk samt de fagprofessionelle, der støtter dem i deres hverdag.

Teoretisk tages der udgangspunkt i et hverdagslivsperspektiv, som det opleves og forstås af mennesker med svær psykisk og fysisk sygdom. Projektet vil tage udgangspunkt i de teoretiske begreber embodiment, samskabelse og sammenhæng.

Ph.d.’en gennemføres af ph.d.-studerende ved VIVE Iben Emilie Christensen [link til profilside] og forventes afsluttet i sommeren 2021.

Økonomisk evaluering: Hvad koster den nye model?

VIVE skal også foretage en økonomisk evaluering af, hvad indsatsen vil koste. Evalueringen baseres på registerdata om patienternes forbrug af sundhedsydelser i den primære og sekundære sektor. Hertil inddrages registerdata om patienternes arbejdsmarkedstilknytning, og hvor meget de modtager i overførselsindkomst. VIVE sammenholder disse omkostningsdata med effektdata om fx dødelighed og livskvalitet. 

Den økonomiske evaluering ledes af analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg, VIVE, og med deltagelse af et halvt årsværk ved en sundhedsøkonom fra VIVE. Den økonomiske evaluering forventes at blive foretaget fra 2022-2027.

Hvem finansierer: Københavns Universitet
Samarbejdspartner(e): Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet.
Vidensområde: Social, Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Pia Kürstein Kjellberg

Forsknings- og analysechef

4139 3528 / piak@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev