KORAs profil

Udskriv Del på
KORA leverer uafhængig viden og rådgivning til både offentlige og private interessenter. KORAs viden er praksisnær og anvendelig, baseret på stærkt sektorkendskab og samfundsøkonomisk overblik

KORAs analyser og forskning skal baseres på:

 • samfundsøkonomisk overblik,
 • uafhængighed og forskningsetik,
 • sektorkendskab og praksisnærhed,
 • kvalitet,
 • stort databeredskab,
 • stor ekspertise i både kvantitative og kvalitative analyser,
 • tværfaglighed,
 • anvendelighed.

Overblik

Som en væsentlig baggrund for prioriteringen af analyse og forskning skal KORA være på forkant med den samfundsøkonomiske udvikling. Det gælder:

 • Den overordnede samfundsøkonomske udvikling som et vilkår bag løsningen af de udfordringer, der ligger i kommuner og regioner.
 • Udviklingen i borgernes levevilkår.
 • Økonomiske og andre styringsmæssige udfordringer, der er væsentlige for kommuner og regioner.
 • Specifikke udfordringer i de kommunale og regionale sektorer.

Uafhængighed og forskningsetik

KORA skal rådgive offentlige myndigheder samt formidle resultaterne af instituttets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. For at sikre en høj troværdighed omkring denne formidling og rådgivning skal KORA være uafhængig og uvildig, og der skal værnes om forskningsetikken.

Sektorkendskab

Kommuner og regioner består af sektorer, der har mange fælles træk og udfordringer, men på andre områder er vidt forskellige. Analyse og forskning i KORA skal derfor bygge på et stærkt kendskab til de specifikke forhold i de enkelte sektorer. Det gælder:

Dette fokus på sektorerne skal sikre, at de problemstillinger, der analyseres, er relevante i forhold til de enkelte sektorers særlige vilkår og udfordringer. Men sektorerne spiller også tæt sammen og har mange fælles udfordringer, så det skal samtidig sikres, at KORAs viden generaliseres og bruges på tværs af sektorer, når det er relevant.

Kvalitet

Analyser og forskning udarbejdet af KORA skal have en høj kvalitet. Det betyder, at projekterne skal være relevante, aktuelle og have en høj faglig standard. For at sikre dette, skal der i KORA være en portefølje af både korterevarende og længerevarende analyse- og forskningsprojekter, der gensidigt understøtter og inspirerer hinanden.

Der skal være fokus på kvalitetssikring, både i forhold til rele-vans, den faglige standard samt formidling.

KORA skal også have forskningsprojekter på et højt internationalt niveau. Disse projekter sikrer, at KORA altid er opdateret med de nyeste metodemæssige standarder, og de giver KORA troværdighed og legitimitet som videnscenter. De giver også mulighed for at KORA får en vigtig interaktion med universiteterne.

Stor ekspertise og tværfaglighed

KORA skal være karakteriseret ved stærke faglige miljøer inden for både kvantitative og kvalitative metoder, hvilket skal afspejles i KORAs portefølje af projekter. En væsentlig styrke ved de kvantita-tive metoder er, at de ofte kan give et forholdsvis klart svar på, om fx et tiltag eller en politik har en effekt, men ofte kan de kun i begrænset omfang give et svar på, hvorfor det er tilfældet.

De kvalitative metoder kan til gengæld ofte give dybere og mere detaljeorienterede svar på, hvorfor et tiltag eller en politik har en effekt. Den faglige bredde i KORA skal sikre, at der kan anvendes kvantitative eller kvalitative metoder alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Tværfaglige projekter og projekter, hvor en kombination af kvalitative og kvantitative metoder anvendes inden for det samme projekts rammer, skal således være en af KORAs særlige styrker.

Databeredskab

KORA skal have et stort databeredskab i forhold til individdata, især til brug for effektanalyser. Det er desuden et centralt mål for KORA at levere data og talbaserede analyser, der giver overblik over udviklingen i kommuners og regioners økonomi, produktivitet og prioritering. KORA skal efterkomme behovet for systematiske nøgletal samt tværkommunale og -regionale sammenligninger via et databeredskab.

Anvendelighed

KORA skal være et videns- og læringscenter, der producerer viden, som kan bruges i praksis. Det kræver:

 • Dialog med beslutningstagere og relevante aktører i ideudviklingsfasen. Det sikrer, at KORA igangsætter praksisrelevante projekter, som er målrettet modtagernes behov for ny viden.
 • Løbende inddragelse af input fra aktørerne undervejs i projektarbejdet. Det sikrer, at slutproduktet bliver så aktuelt og anvendeligt som muligt.
 • Resultaterne formidles i et sprog og en form, som henvender sig direkte til de målgrupper, der skal omsætte den nye viden til handling. Målrettet formidling er en forudsætning for, at KORAs viden reelt bruges til at udvikle og forbedre praksis.