KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Klinisk basisuddannelsforløb til læger

VIVE afdækker fordele og ulemper ved implementering af en ny model for tildeling af forløb i lægernes kliniske basisuddannelse

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Eskild Klausen Fredslund og Marie Jakobsen
Projektperiode: August 2018 - februar 2019
Den kliniske basisuddannelse er det første led i den lægelige videreuddannelse. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er det første led i den lægelige videreuddannelse. Alle nyuddannede læger skal begynde på KBU senest to år, efter de har afsluttet deres kandidateksamen. KBU er en etårig uddannelse, som omfatter to stillinger på sygehuse og i almen praksis. To gange om året starter cirka 600-730 læger på KBU.

På basislaege.dk vælger de lægestuderende og lægerne KBU-forløb blandt alle landets opslåede KBU-forløb. De tilmeldte vælger KBU-forløb efter tur, hvor nummerrækkefølgen er bestemt af tilfældig lodtrækning. Det betyder, at de første, der vælger, har større chance for at få et af deres højt prioriteret KBU-forløb, sammenlignet med dem, der vælger som nogle af de sidste. Denne model for tildeling af KBU-forløb har været udsat for kritik af de yngre læger.

På forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen analyserer VIVE en ny model for tildeling af KBU-forløb baseret på computerteknik. Modellen kan via matematisk programmering tage hensyn til alle lægers oplistede prioriteringer af KBU-forløbene på én gang. Ifølge litteraturen vil en sådan model betyde, at lægernes gennemsnitlige tilfredshed med de tildelte KBU-forløb vil stige.

Formål

VIVE gennemfører en analyse af en ny model for tildeling af KBU-forløb med særligt fokus på:

  • at afdække organisering, samarbejde, it-tekniske forudsætninger og økonomi i forbindelse med en eventuel implementering af en ny model
  • at undersøge samarbejdsparternes vurderinger af fordele og ulemper ved den nuværende model og en ny model for tildeling af KBU-forløb
  • at undersøge lægestuderende og yngre lægers vurderinger af fordele og ulemper samt tilfredshed med valg af KBU-forløb efter den nuværende model versus tildeling af KBU-forløb efter en ny model
  • at foretage en litteraturbaseret gennemgang af andre modeller for fordeling af begrænsede goder.

Metoder

Analysedesignet kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Det omfatter fire hovedopgaver og en tværgående analyse:

  • Desk research foretages med henblik på beskrivelse af den nuværende model samt kvalficering af den matematiske optimeringsmodel.
  • Interviews blandt parterne, der samarbejder om KBU-forløb (Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, videreuddannelsessekretariaterne i de tre Videreuddannelsesregioner samt Dansk Telemedicin A/S), afdækker organisering, it-tekniske forudsætninger og økonomi samt fordele og ulemper ved den nuværende og en ny model for tildeling af KBU-forløb.
  • Fokusgrupper med lægestuderende/læger, der er tilmeldt KBU men endnu ikke har fået deres lodtrækningsnummer, afdækker fordele og ulemper og tilfredshed med valg efter den nuværende model henholdsvis tildeling af KBU-forløb efter en matematisk optimeringsmodel.
  • Litteraturbaseret gennemgang af udvalgte modeller med henblik på at undersøge fordele og ulemper ved disse.
  • Tværgående analyse. På basis af ovenstående dataindsamling gennemføres der en tværgående analyse med henblik på at danne grundlag for drøftelser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse af en eventuel ændring af modellen for tildeling af KBU-forløb.
Hvem finansierer: Sundhedsstyrelsen
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Økonomi og administration