KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Organisering af plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune

To analyser af: Rehabiliteringscenter Bakkegården samt plejetyngden og det fremtidige normeringsbehov på Faaborg-Midtfyn Kommunes plejehjem
VIVE har lavet to analyser på Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreområde. Den ene viser, at kommunen fremover bliver udfordret af flere ældre borgere med andre plejebehov end dem, de ældre har i dag. Den anden analyse handler om rehabiliteringscenteret Bakkegården og viser, at der er behøv for en afklaring omkring centerets målgrupper og formål.
Udskriv Del på
Udgivet: September 2018

Organisering af plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvis den nuværende plejehjemskapacitet fastholdes, vil det betyde, at de plejemæssigt tungeste ældre vil komme til at optage en større andel af plejehjemspladserne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har som led i arbejdet med fastlæggelsen af budgettet for 2019 afsat midler til at få analyseret udfordringerne på ældreplejeområdet. Kommunen har derfor bedt VIVE gennemføre to analyser af henholdsvis de midlertidige plejepladser i kommunen og de regulære plejehjemspladser.

Baggrunden for analyserne er dels kommunens ønske om at klarlægge, hvordan kommunens midlertidige plejepladser på rehabiliteringscenteret Bakkegården faktisk bruges, og hvor centeret organisatorisk skal forankres. Og dels et ønske om at belyse, hvad den demografiske udvikling kommer til at betyde for plejetyngden på kommunens plejehjem generelt.

De to analyser i denne rapport bidrager samlet med viden, der giver et vigtigt input til den fremtidige organisering og planlægning af tilbuddene i ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Resultater

Analysen for Bakkegården viser, at centrets midlertidige pladser i stigende grad bliver brugt. Det er overordnet set en positiv udvikling, men der mangler samtidig klarhed omkring, hvad centerets egentlige formål skal være nu og fremadrettet. VIVE anbefaler derfor, at kommunen som det første klarlægger Bakkegårdens formål.

Analysen af de almindelige plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune viser entydigt, at plejetyngden – altså hvor plejekrævende de ældre er – vil øges i de kommende år. Vores analyser viser, at plejehjemsbehovet vil stige fremadrettet, da der samlet set kommer flere ældre over 65 år, og fordi aldersprofilen blandt de 65+-årige vil forskyde sig således, at der kommer relativt flere 80+-årige, som har et markant større plejehjemsbehov end de ældre under 80 år. Hvis den nuværende plejehjemskapacitet fastholdes, vil det betyde, at de plejemæssigt tungeste ældre vil komme til at optage en større andel af plejehjemspladserne, mens de plejemæssigt letteste ældre fremover ikke vil være at finde på plejehjemmene.

Den øgede plejetyngde på plejehjemmene skaber desuden et behov for opkvalificering af plejehjemspersonalet. Behovet må forventes i nogen grad at kunne dækkes med videre- og efteruddannelse, men der er også et behov for at ændre personalesammensætningen – særligt i retning mod flere SOSU-assistenter.

Metode

Rapportens to analyser bygger begge på både et kvalitativt og et kvantitativt datagrundlag, som supplerer hinanden i forhold til at dokumentere og undersøge en række væsentlige temaer omkring Bakkegårdens borgersammensætning og organisering samt plejetyngde og personalesammensætning på plejehjemmene generelt.

Det kvantitative datagrundlag bidrager til at dokumentere den plejetyngde og de behov, der er blandt plejehjemsbeboerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. På lignende vis anvendes kvantitative data til at beskrive sammensætningen af fag- og personalegrupper på området. I analysen af Bakkegården anvendes der derudover oplysninger om borgerforløbene. Disse oplysninger skal dokumentere, hvordan pladserne bliver brugt i praksis.

Plejetyngden i Faaborg-Midtfyn Kommune er udregnet på baggrund af en prognose for den demografiske udvikling, en statistisk model, der estimerer borgernes forventede plejehjemsbehov, og en ny survey blandt plejehjemslederne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det kvalitative datagrundlag, i form af interview med kommunens plejehjemslederne og centrale personer i forvaltningen, tegner et mere dybtgående billede af de forventninger, der er til den fremtidige plejetyngde, og de konsekvenser det får for personale- og kompetencesammensætning på henholdsvis plejehjemmene generelt og Bakkegården specifikt.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Faaborg-Midtfyn Kommune
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration